OPINIONS OF FACULTY MEMBERS ON THE SUITABILITY OF GRAPHIC DESIGN EDUCATİON FOR THE REQUIREMENTS OF THE AGE
PDF (Türkçe)

Keywords

Graphic design
New media
Visual communication Grafik tasarım
Yeni medya
Görsel iletişim

How to Cite

KARAGÖL, R., & AKSOY, Şeniz. (2020). OPINIONS OF FACULTY MEMBERS ON THE SUITABILITY OF GRAPHIC DESIGN EDUCATİON FOR THE REQUIREMENTS OF THE AGE. JOURNAL OF ARTS, 3(2), 67-84. https://doi.org/10.31566/arts.3.006

Abstract

Today, computers have influenced many areas directly or indirectly, with their location producing and transmitting information. One of the directly affected areas was graphic design. For this reason, it has become important to conduct graphic design education in accordance with the requirements of the age. The aim of this research is to learn the opinions of the lecturers about the compatibility of graphic design education with the requirements of the age. The research was formed by using the case study method, one of the qualitative research methods, and the criterion sampling method, which is one of the purposeful sampling methods, and the easy sampling method. One-on-one interviews were held with nine lecturers using a semi-structured and unstructured interview form in order to learn the opinions of the instructors about the suitability of graphic design education to the requirements of the age. In accordance with the purpose of the research, the data collected from the academics with the interview forms were analyzed using the content analysis technique. The themes and codes reached as a result of the content analysis were determined by the researcher with the NVIVO 12 program and checked by the experts. The findings obtained from the analyzed data were interpreted considering the integrity of the meaning.

https://doi.org/10.31566/arts.3.006
PDF (Türkçe)

References

AKÇADOĞAN, I. İ. (2006). Temel sanat eğitimi ve dijital ortam. İstanbul: Epsilon.

AMBROSE, G., & AONO-BİLLSON, N. (2013). Grafik tasarımda dil ve yaklaşım. (M. Taşçıoğlu, Çev.) içinde (s. 26). İstanbul: Literatür.

ARIKAN, R. (2013). Araştırma yöntem ve teknikleri. Ankara: Nobel.

ARMSTRONG, H. (2012). Grafik tasarım kuramı tasarım alanında okumalar. (M. E. Uslu, Çev.) içinde (s. 47). İstanbul: Espas Sanat Kurumu.

ARTUN, A. (2011). Bauhaus: modernleşmenin tasarımı Türkiye'de mimarlık, sanat, tasarım eğitimi ve Bauhaus. İstanbul: İletişim.

AYDIN, E. D. (2008). Görsel iletişim tasarımı temel ders notları. İstanbul: Yorum Sanat.

BALCI, K. S. (2016). Değişen paradigmalar ekseninde görsel iletişim tasarımının lisans ve lisansüstü eğitim programlarına yansımaları. Doktora Tezi. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İzmir.

BARANSELİ, S. E. (2009). Gelişen iletişim teknolojileri ile grafik anlatım dili ve grafik tasarımın yeni uzantıları. Sanatta Yeterlik Tezi, Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü, Eskişehir.

BECER, E. (2006). Kısa tarihinden görsel örnekler eşliğinde Türk grafik tasarımı üzerine düşünceler. Türkiye’de Tasarım Tarihi ve Söylemi Sunumlar 1, 27-38.

BECER, E. (2015). İletişim ve grafik tasarım. Ankara: Dost.

BÖLÜKOĞLU, İ. H. (2002). Bilgi çağında eğitim fakültelerinde resim-iş eğitiminin genel bir değerlendirmesi. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 22 (3), 247-259.

BÖLÜKOĞLU, İ. H. (2003). Eğitim fakültelerinde grafik tasarım eğitiminde bilgisayar kullanımının değerlendirilmesi. 3. Uluslararası Eğitim Teknolojileri Konferansı'nda sunulmuş bildiri.

BÖLÜKOĞLU, İ. H. (2004). Grafik tasarım eğitiminin toplumsal sorunların kavranmasındaki rolü. Resim-İş Eğitiminde Yeni Yaklaşımlar II. Sanat Eğitimi Sempozyumu. 75-79.

BÜYÜKÖZTÜRK, Ş., ÇAKMAK, E. K., AKGÜN, Ö. E., KARADENİZ, Ş., & DEMİREL, F. (2013). Bilimsel araştırma yöntemleri. Ankara: Pegem.

CRESWELL, J. W. (2013). Nitel araştırma yöntemleri. (M. Bütün ve S. B. Demir, Çev.) içinde (s. 45-47). Ankara: Siyasal.

ERTAN, G., & SANSARCI, E. (2017). Görsel sanatlarda anlam ve algı. İstanbul: Alternatif.

GÖKAY, M. (2019). Sanat eğitiminde tarihsel süreç. A. O. Alakuş & L. Mercin (Eds), Sanat eğitimi ve görsel sanatlar öğretimi içinde (s. 13-18). Ankara: Pegem.

GÜNGÖR, N. (2011). İletişime giriş. Ankara: Siyasal.

HENNİG-THURAU, T., MALTHOUSE, C. E., FRİEGE, C., GENSLER, S., LOBSCHAT, L., RANGASWAMY, A., & SKİERA, B. (2010). The impact of new media on customer relationships. Journal of Service Research. 13 (3), 311-330. http://dx.doi.org/10.1177/1094670510375460

KARASAR, N. (2009). Bilimsel araştırma yöntemi. Ankara: Nobel.

LAZAR, J. (2009). İletişim bilimi. (C. Anık, Çev.) içinde (s.80-81). Ankara: Vadi.

MERCİN, L. (2019). Sanat nedir? A. O. Alakuş & L. Mercin (Eds), Sanat eğitimi ve görsel sanatlar öğretimi içinde (s. 1-12). Ankara: Pegem.

MISIRLI, İ. (2016). Genel ve teknik iletişim. İstanbul: Detay.

ODABAŞI, A. H. (2006). Grafikte temel tasarım. İstanbul: Yorum Sanat.

TEPECİK, A., & TOKTAŞ, P. (2014). Güzel sanatlar fakültelerinde temel sanat eğitimi. Ankara: Gece Kitaplığı.

TEPECİK, A., & ÇELİK, N. (2015). Görsel iletişim tasarımı eğitiminde sosyal tasarımın gerekliliğine dair araştırma ve bir ders önerisi, Başkent University of Journal Education, 2 (1), 77-88. http://buje.baskent.edu.tr/index.php/buje/article/view/26 sayfasından erişilmiştir.

TÜRKER, H. İ., & ÖZDEMİR, F. (2014). Resim-iş eğitimi programları grafik ana sanat ders içerikleri ve işleniş biçimleri. Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 3 (1). 360-379.

UÇAR, F. T. (2017). Görsel iletişim ve grafik tasarım. İstanbul: İnkılâp.

YILDIRIM, A. & ŞİMŞEK, H. (2018). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Ankara: Seçkin.

WEİLL, A. (2008). Grafik tasarım. (O. Türkay, Çev.) içinde (s. 118-119). İstanbul: Yapı Kredi.

Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NoDerivatives 4.0 International License.

Copyright (c) 2020 Rating Academy Ar-Ge Yazılım Yayıncılık Eğitim Danışmanlık ve Organizasyon Ticaret Ltd. Şti

Downloads

Download data is not yet available.