ARTWORK AS AN EPISTEMOLOGICAL PROBLEM

Keywords: Art, epistemology, representation, language, method

Abstract

Art, just like other disciplines, helps us understand the environment and ourselves. What separates art from other activities is its method to comprehend existence and the way it transmits it to us. How does art do the work of undestanding and making sense? If, at the end of this activity, knowledge emerges, how does art reach the knowledge of its environment? To be able to understand how art reaches the knowledge of reality, firstly we need to know what knowledge is.

After the creators of modern world make our judgements on reality a matter of debate,  at the end they come to a consensus: Our knowledge on reality comes from experiment and goes through mental processes and gets monitored. Kant determines two competencies while criticising what this mind can and can not do: Representation and conceptualizing.

Knowledge was conditioned firstly on the intelligibility of utterance ,then the obtention of corresponding conditions from experiments. The condition of presence of artwork, by sensibility, is non-functional pleasure bonding us togeher around the same consensus without depending on any concept beforehand. It needs to be mentioned that artwork ,at this point, is stuck between its competence of coceptualizing and competence of representing an object that corresponds to a concept, because an epistemologial transition between these two points doesn’t seem possible. It can be said that artwork doesn’t inform us about anything in regard to reality when looked from an epistemological perspective.

Downloads

Download data is not yet available.

References

ALTUĞ, Taylan., 1989, Kant Estetiği, Payel yay., İstanbul
ALTUĞ, Taylan., 1989, Modern Felsefede Metafiziğin Elenmesi ve YolAçtığı Bilgi Kuramsal Sorunlar, Ege Ünv. Edebiyat Fak. yay.No:50, İzmir
BALCI, Fatih., 2001, “Kendinde Bir Gerçeklik Olarak Fotoğrafın Resim Sanatına Yansıması” , Doktora Tezi ,Marmara Üniversitesi
BAYKAM,Bedri., 1990, Post-Modernizm: Hayalet mi yoksa Kaygan Bir Balık mı?,Boyanın Beyni , GİAD(Genç İş Adamları Derneği), İstanbul
BUMİN, Tülin., 1982,Hegel’de Sanatın Ölümü Üzerine Bir Deneme , Seminer Dergisi, Psikoloji, Eğitim, Antropoloji Araştırmasları, Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Fakültesi Yayınları. Haziran, Sayı: 1, İzmir
EAGLETON, Terry., 1994, “Kant’ta İmgesel Olan”,Çev.Hakkı Hünler,Edebiyat Eleştiri
ECO, Umberto., 2016, Açık Yapıt, Çev: Tolga Esmer, Can Yayınları, İstanbul
ERDOĞAN, Bilal., 1990, “Söylem ve Söylen Üstüne”, Mavi Derinlik, Haziran-Temmuz
GENÇ, Adem ve SİPAHİOĞLU Ahmet., 1990, Görsel Algılama, Sergi yay., İzmir
HACIKADİROĞLU, Vehbi., 1985,Bilgi Felsefesi, Metis yay., İstanbul
JAMESON, LYOTARD,HABERMAS,1994,Postmodernizm,Haz: Necmi Zeka, Kıyı yay., İstanbul
KAHRAMAN, Hasan Bülent., 1995, Sanatsal Gerçeklikler, Olgular ve Öteleri, Yapı Kredi Yay., İstanbul
KAHRAMAN,Yakup., 2017,MODERN EPİSTEMOLOJİNİN TEMEL REFLEKSİYONU OLARAK YÖNTEMSEL DÜŞÜNMENİN ZEMİNİ, FLSF (Felsefe ve Sosyal Bilimler Dergisi), Güz, sayı: 24
KRİSTELLER, Paul Oskar., 1965-1980,The Modern System of the Arts. Collected Essays. NJ: Princeton University Press, s 163-227den çevrilmiştir
KÜÇÜKALP, Kasım., MODERN EPİSTEMOLOJİK KRİZ VE POSTMODERN EPİSTEMOLOJİ, http://isamveri.org/pdfdrg/D02237/2003_2/2003_2_KUCUKALPK.pdf
LANGER, Suzanne K., 1990, “Sanatsal Anlamlamanın Oluşu”, Yeni Düşün, Çev.Yakup Şahin,
ÖZÜGÜL, Oğuz., 1991, Pozitivizm ya da Mantık Olarak Felsefe, Us yay. İstanbul
PAZ,Octavio.,1994,Şiir ve Modernite, Çev: Nilgün Tutal-Küçük, Modernite versus Postmodernite, Derleyen: Mehmet Küçük, Vadi Yayınları, Ankara
SHİNER, Larry., 2004, Sanatın İcadı, Ayrıntı Yayınları, İstanbul
ŞAYLAN, Gencay.,1996, Çağdaş Düşünce Akımları: Postmodernizm,(Ders Notları), TODAİE Yayınları, Ankara
ŞİMŞEK, İsmail., 2014, ANTİKÇAĞDAN ALMAN İDEALİZMİNE; ESTETİK BİR DEĞER OLARAK GÜZELLİK, Atatük Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, Sayı: 41, Erzurum
TUNALI, İsmail., 1984,Estetik, Cem yay., İstanbul
TUNALI, İsmail.,1983, İfade Bilimi ve Genel Linguistik Olarak Estetik-B. Croce Estetiğine Giriş, Remzi Kitabevi yay.,İstanbul
YILMAZ, Aytekin., 1996, Modernden Postmoderne Siyasal Arayışlar, Vadi Yayınları, Ankara
Published
2019-02-15
How to Cite
BALCI, F. (2019). ARTWORK AS AN EPISTEMOLOGICAL PROBLEM. JOURNAL OF ARTS, 2(1), 1-15. https://doi.org/10.31566/arts.2.001
Section
Articles