YUNAN MİTOLOJİSİ’NE PSİKANALİTİK BİR YAKLAŞIM

Anahtar Kelimeler: Edebiyat, Mitoloji, Mit, Psikolojik, Yunan.

Özet

Mitoloji, birçok araştırma alanının ya da bilimsel çalışmaların temelidir. Edebiyat, felsefe, din, psikoloji ve sanat gibi dallarda mitolojinin etkileri görülmektedir. Aslında mitoloji insanın kendini arayışı, keşfidir; mitoloji aracılığıyla insan, edebiyatı ve sanatı yaratır. Mitolojideki soyut olan her kavram edebiyat ve sanat ile somutlaşır, görsel hale gelir. Bu bağlamda makalede Antik Yunan edebiyatının ve sanatının temeli olan Yunan mitleri çalışılmıştır. Antik Yunan mitlerindeki ruh, beden, yaşam, ölüm kavramları incelenmiş; Antik Yunan yazarlarından örnekler alınmıştır. Ardından evrenin ve insanın yaradılışı mitleri Antik Yunan edebiyatı bağlamında değerlendirilmiştir. Antik Yunan edebiyatının mitlerinden bazıları Jung ve Freud gibi bilim insanlarının görüşlerinden yararlanılarak çalışılmıştır. Soyut bir kavram olan mitolojinin nasıl edebiyat ve sanat ile somut hale geldiği gösterilmiştir. Sonuç olarak Antik Yunan edebiyatının kaynağı olan Yunan mitlerinin felsefi ve psikolojik arka planı ortaya konulmuştur.

İndirmeler

İndirme verileri henüz mevcut değil.

Referanslar

Aristoteles, 2011, Ruh Üzerine, Sentez Yayıncılık, Bursa.
Bremmer, J., 1993, The Early Greek Concept of the Soul, Princenton University Press,
Princeton.
Cornford, F.M., 1923, Greek Religious Thought, Leonold, London.
Çetin, Z., 2012,“Zihnin Kökenleri: Mitolojiden Felsefeye Antik Yunan’da Ruhun Üniterleşme
Süreci”, Dergipark, 2012/17, 1-17.
Dinçmen, K., 2006, Psykhitria ve Mythos, Pan Yayıncılık, İstanbul.
Durkheim, E., 2005, Dini Hayatın İlkel Biçimleri, EskiYeni Yayınları, Ankara.
Dürüşken, Ç., 2011, “Antikçağ’da Psykhe Kavramına Genel Bakış”, Navisalvia Dergisi,
No.15, 75-85.
Dürüşken, Ç., 2014, Antikçağ Felsefesi, Alfa Yayıncılık, İstanbul.
Freud, S., 1994, Psikanaliz Üzerine, Say Yayınları, İstanbul.
Friedell, E., 2004, Antik Yunan’ın Kültür Tarihi, Alfa, İstanbul.
Gürel, E., 2007, “Psikomitolojik Terimler: Psikoloji Literatüründe Mitolojinin Kullanılması”,
Sosyal Bilimler Dergisi Ege Üniversitesi, 35/8, 537-569.
Hesiodos, 1960, Bütün Eserleri, Can Yayınları, İstanbul.
Homeros, 1971, İlyada, Can Yayınları, İstanbul.
Homeros, 1999, Odysseia, Can Yayınları, İstanbul.
Jaeger, W., 2011, İlk Yunan Filozoflarında Tanrı Düşüncesi, İthaki Yayınları, İstanbul.
Jung, C.G., 2015, Dört Arketip, Metis Yayıncılık, İstanbul.
Onions, R., 1988,The Origins of European Thought, Cambridge University Press.,Cambridge.
Rock, R.K., 1931, God in Greek Philosophy, Princeton University Press., Princeton.
Rohde, E., 1925, Psyche, The Cult of Souls and Relief in Immortality among the Greeks,
Brill, London.
Taş, İ., 2000, “Mit ve Mitik Düşüncenin Yapısı”, Dini Araştırmalar, 3-8, 57-72.
Uslu,S.,2012, “Mitos Temelli Ruh Tasarımının Bir Örneği Olarak Homeros’ta Psykhe
Kavramı”, Dört Öge, Yıl1, Sayı 2, 221-222.
Vernant, P., 2006, Myth and Thought among the Greeks, Zone Books, NewYork.
Vernant, P., 2012, Antik Yunan’da Mit ve Tragedya, Kabalcı, İstanbul.
Vernant, P., 2016, Antik Yunan’da Mit ve Din, Alfa Yayıncılık, İstanbul.
Yayınlanmış
2019-07-30
Nasıl alıntı yapılır
ALBASAN, I. (2019). YUNAN MİTOLOJİSİ’NE PSİKANALİTİK BİR YAKLAŞIM. HOMEROS, 2(3), 95-102. https://doi.org/10.33390/homeros.2.011
Bölüm
Articles