DEYİM VE İKİLEME İLİŞKİSİ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME

Anahtar Kelimeler: Deyim, İkileme, söz öbeği.

Özet

 

Türk Dilinin anlatım zenginliği ve gücü olan deyimler ile ikilemeler, ilk yazılı belgelerimizden günümüze kadar kullanılagelen söz öbekleridir. Deyimlerle ilgili yapılan çalışmalarda, kimi araştırmacılar; ikilemeleri deyim saymaktadır. Oysa ki deyimler söz öbeği olarak gerçek anlam boyutunu aşarak değişmece anlam kazanmış yapılarken ikilemeler çokçası gerçek anlam boyutunda pekiştirme amaçlı kullanılan söz öbekleridir. Bundan dolayıdır ki bütün ikilemelerin tek başlarına deyim olarak değerlendirilmeleri doğru bir yaklaşım değildir. Ancak bazı ikilemeler deyimlerin içerisinde kullanılabilmektedir. Bu durum ikilemelerin tek başlarına deyim olarak değerlendirilmesi anlamına gelmemelidir. Bu çalışmanın evrenini ikilemelerinin tek başlarına deyim olamayacakları, fakat bazı deyimlerin içerisinde kullanıldıkları varsayımı oluşturmaktadır.

İndirmeler

İndirme verileri henüz mevcut değil.

Referanslar

Aksan, Yeşim (2001) Türkçede Zaman Anlatımı ve Kimi İkileme Yapıları. XV. Dilbilim Kurultayı. İstanbul. s.115.
Aksoy, Ömer Asım (1988). Atasözleri ve Deyimler Sözlüğü II. İstabul. İnkılap Kitabevi.
Akyalçın, Necmi (2007). Türkçe İkilemeler Sözlüğü Tanıklı, Anı Yayıncılık, 1. Baskı, Ankara.
Akyalçın, Necmi (2012a). Türkçemizin Anlamsal Zenginlikleri Deyimlerimiz. Ankara. Eğiten Kitap.
Akyalçın, Necmi (2012b). “Türkçemizin İncileri Atasözlerimiz Tanıklı Sözlük”. Ankara: Eğiten Kitap.
Bilgin, Muhittin (2006). Anlamdan Anlatıma Türkçemiz. Ankara: Anı Yayıncılık.
Çoraklı, Şahbender (2001). Türkçenin Yaratma Gücü. İkilemeler (I). Erzurum Atatürk Üniveristesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi, Say. 17
Eker, Süer (2002). Çağdaş Türk Dili. Ankara: Grafiker Yayınları.
Ergin, Muharrem (1999). Türk Dil Bilgisi. İstanbul. Bayrak Basım.
Hatipoğlu, Vecihe (1981). Türk Dilinde İkilemeler. İstanbul: TDK Yayınları
Hengirmen, Mehmet (2007). Atasözleri ve Deyimler Sözlüğü 2. Ankara. Engin Yayın evi
Parlatır, İsmail (2008). Atasözleri ve Deyimler Sözlüğü II. Ankara. Yargı Yayınevi
Tekin, Talat (2010). Orhon Yazıtları, 4. Baskı, Ankara: TDK
Yurtbaşı, Metin (2004). Sınıflandırılmış Türkçe Deyimler, İstanbul. Arion Yayınevi.
Elektronik Kaynaklar:
TDK: Türk Dil Kurumu, sozluk.gov.tr (Erişim Tarihi:20.06.2019)
Yayınlanmış
2019-07-30
Nasıl alıntı yapılır
AKYALÇIN, N. (2019). DEYİM VE İKİLEME İLİŞKİSİ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME. HOMEROS, 2(3), 83-94. https://doi.org/10.33390/homeros.2.010
Bölüm
Articles

Aynı yazar(lar)ın en çok okunan makaleleri