TƏHSİL SİSTEMİNDƏ TƏHSİL PARADİQMASININ HƏYATA KEÇİRİLMƏSİ KONSEPSİYASININ ƏSAS XÜSUSİYYƏTLƏRİ

Anahtar Kelimeler: Eğitim, Eğitim paradigması, Texnokratik paradigma, Pedagoji konseptler, Eğitim süreci

Özet

Makalede eğitim paradigmanın teorik ve metodik temellerinden, eğitim sürecinde eğitim paradigmanın hayata geçirilmesi için metodolojik düzeyinin dayandırılmasının önemini belirlemeye olanak veren yöntemlerden bahsediliyor.

 Ayrıca paradigma, bilimin temel bir kategorisi olarak, pedagogika ve eğitimin yasal metodolojisi açısından dikkati standartlar, yöntemler, kurallar ve bilimsel ve pedagojik toplumda kabul edilen değer ölçüleri kompleksinde tanımlanmaktadır.

 Pedagoji konseptlerin kurulması ve onların eğitim sürecinde kullanımı, eğitim tecrübesinin düzenlenmesi ve uygulanması süreçlerinin uygulaması, öğretmenlerin öğrenci ve öğrencilerle karşılıklı ilişkide olması sürecinde farklılıkların daha dikkatli şekilde gözden geçiriliyor.

İndirmeler

İndirme verileri henüz mevcut değil.

Referanslar

1. S.Xəlilov. Elmşünaslığa giriş. Bakı, Çaşıoğlu, 2010, 446 s.
2. Kун Т. Струkтура научных революций / Пер. с англ. И.З.Налетова. Общая ред. и послесловие С.Р.Mиkулинсkого и Л.А.Mарkовой. M.: Прогресс, 1975. 2 изд. 1977. с. 220
3. Nəzərov M.H., Babayeva A.R, Mədəniyyət və təhsilin ümumi əsasları. Dərs vəsaiti. Bakı: 2016, 200 s.
4. Nəzərov M.H.Təhsil mentaliteti metodoloji paradiqma kimi. GeoStrategiya jurnalı. № 04 (40) Bakı – 2017. s.36-40
5.Nəzərov M.H. Təhsil paradiqmaları sosial-mədəni fenomen kimis. Humanitar elmlərin öyrənilməsinin aktual problemləri. BSU. Bakı-2018 №2 s.203-205
6. Прикот, О.Г. Методологические основания педагогическойсистемологии : дис. … д-ра пед. наук / О.Г. Прикот. – СПб.,1997. – 303 с.
7. Розин, В.М. Эволюция взглядов и особенности философии Г.П. Щедровицкого / В.М. Розин // Вопросы философии. – 2004. – № 3.
8. https://portal.edu.az/index.php?r=glossary/
9. https://az.wikipedia.org/wiki/Paradiqma
Yayınlanmış
2019-07-30
Nasıl alıntı yapılır
NAZAROVA, G. (2019). TƏHSİL SİSTEMİNDƏ TƏHSİL PARADİQMASININ HƏYATA KEÇİRİLMƏSİ KONSEPSİYASININ ƏSAS XÜSUSİYYƏTLƏRİ. HOMEROS, 2(3), 71-82. https://doi.org/10.33390/homeros.2.009
Bölüm
Articles