TƏHSİLİN KEYFİYYƏTİNİN İDARƏ EDİLMƏSININ SOSİOMƏDƏNİ ASPEKTLƏRİ

Anahtar Kelimeler: təhsil, keyfiyyət, nəzarət, monitorniq, qiymətləndirmə, təhsil standartları, keyfiyyət göstəriciləri, sosiomədəni mühit

Özet

Məqalədə  təhsilin keyfiyyətinin idarə edilməsinin sosiomədəni əhəmiyyətindən, keyfiyyətli təhsilin əsas anlayışları və konsepsiyalarından, təhsilin keyfiyyətinin idarə edilməsinin əsas xüsusiy­yətlə­rin­dən,  təhsilə pedaqoji nəzarət məsələləri, təhsilin keyfiy­yə­ti­­nin monitorinqi və qiymətləndirilməsinə dair problemlər, təhsildə nəza­rə­tin əsas üsulları və formaları, təhsilin keyfiyyətinin bütün sosio­mə­də­ni aspektlərinin mərhələli və çox səviyyəli təhlilini əhatə edən sosialmədəni   yanaşmadan bəhs edilir.

 

İndirmeler

İndirme verileri henüz mevcut değil.

Referanslar

1. Azərbaycan Respublikasının “Tənsil haqqında” qanunu. “Baki Çap evi” 2012,64 s.
2. Azərbaycan Respublikası ümumi təhsil sistemində Qiymətləndirmə Konsepsiyası. "Azərbaycan müəllimi" qəzeti, 29 iyul 2006-cı il.
3. Azərbaycan Respublikasında ümumi təhsilin Konsepsiyası (Мilli Kurikulumu Кurrиkulumu). "Kurikulum" журналы, 2008, №1. s.131-150.
4. “Azərbaycan Respublikasında təhsilin inkişafı üzrə Dövlət Strategiyası”. Azərbay¬can Respublikası Prezidentinin 2013-cü il 24 oktyabr tarixli Sərəncamı ilə təsdiq edil¬mişdir. “Azərbaycan müəllimi” qəzeti, 25.10.2013-cü il, №41.
5.Mahmudov M.C. Boloniya prosesi: problemlər, pers¬pektivlər, reallıqlar. Bakı,” “Elm və Təhsil” 2010,504 s.
6. Məmmədzadə R. Təhsildə keyfiyyət aparıcı istiqamətlərdən biri kimi. Bakı: “Müəllim”, 2010. – 170 s.
7. Həsənov A., Nəzərov M. – Pedaqoji məntiq. Bakı,2009.168s.
8.Nəzərov M.H., Babayeva A.R. Mədəniyyət və təh¬silin ümumi əsasları, (Dərs vəsaiti), Baki-Mütərcim- 2016, 200s.
9.M.H.Nəzərov. Müasir dövrdə təhsilin sosiomədəni problemləri. Monoqrafiya. – Bakı: Mütərcim, 2018. –296 s.
10.Кларин, М.В. Педагогическая технология обучения / М.В. Кларин.- Москва: Издательский центр «Академия»,1984. - 180с.
11.Коган Л. Н. Образование как общественная потребность // Проблемы социологического изучения потребности в образовании. М., 1981. 153 c.
12.https://en.wikipedia.org/wiki/ Delors_Report
Yayınlanmış
2019-07-30
Nasıl alıntı yapılır
NƏZƏROV, M. (2019). TƏHSİLİN KEYFİYYƏTİNİN İDARƏ EDİLMƏSININ SOSİOMƏDƏNİ ASPEKTLƏRİ. HOMEROS, 2(3), 111-124. https://doi.org/10.33390/homeros.2.013
Bölüm
Articles