HOMEROS http://ratingacademy.com.tr/ojs/index.php/homeros <p style="text-align: justify;"><em>Homeros (E-ISSN: 2667-4688), 2018’te yayın hayatına başlayan&nbsp;<strong>&nbsp;uluslararası&nbsp;hakemli ve süreli</strong>&nbsp;bir dergidir. Dergi, filoloji alanında yapılmış çalışmalara yer vermeyi amaçlar. Bu çerçevede, yüksek kalitede teorik ve uygulamalı makalelere yer verilmektedir. Filoloji alanında çalışan sanatçılar, akademisyenler, araştırmacılar ve profesyonellerin görüş ve çalışmaları bir araya getirilmektedir.&nbsp;&nbsp;Dergideki makaleler;&nbsp;KIŞ (Ocak), BAHAR (Nisan), YAZ (Temmuz)<strong>&nbsp;</strong>ve&nbsp;GÜZ (Ekim)<strong>&nbsp;</strong>dönemleri olmak üzere yılda dört kez yayımlanmaktadır. Homeros,&nbsp;ücretsiz-açık erişimli elektronik<strong>&nbsp;</strong>bir dergidir. Dergide yayımlanan tüm makalelere&nbsp;<a href="http://www.doidestek.com/"><strong>DOI numarası</strong></a><a href="http://www.doidestek.com/">&nbsp;</a>&nbsp;<strong>&nbsp;</strong>atanır (DOI Prefix:10.33390/homeros).</em></p> RATING ACADEMY Ar-Ge Yazılım Yayıncılık Eğitim Danışmanlık ve Organizasyon Ticaret Ltd. Şti. tr-TR HOMEROS 2667-4688 <p><em>Yazarlar, makale HOMEROS’da yayınlanmak üzere kabul edildiğinde. makalenin içeriğindeki tüm telif haklarını, Rating Academy Ar-Ge Yazılım Yayıncılık Eğitim Danışmanlık ve Organizasyon Ticaret Ltd. Şti’ne devrederler. Yazarlar, patent hakları gibi telif hakkı dışındaki tüm mülkiyet haklarını saklı tutar.</em></p> <p><em>Bu makalede yazar olarak listelenen herkes çalışmaya önemli, doğrudan, entelektüel katkılar yapmış olmalı ve bunun için kamu sorumluluğu almalıdır.</em></p> <p><em>Bu makale daha once yayınlanmamış ve başka dergilerde yayınlanmak üzere gönderilmemiş olmalıdır.</em></p> “FEARS AND FANTASIES OF THE DEVELOPING NATION” IN CHARLES BROCKDEN BROWN’S LITERARY WORKS http://ratingacademy.com.tr/ojs/index.php/homeros/article/view/701 <p><em>The paper</em><em> explores the "fears and fantasies" of the American nation in a post-revolutionary period. This period in the history of the American statehood is marked by the formation of national identity, new ideals of the post-Puritan stage and the Enlightenment. The literature of this period also reflects the double standards of a society freeing itself from the dogmas of puritanism and forming the Enlightenment ideals.</em></p> <p><em>The article examines these processes on the samples of literary works by the American writer of the end of the XVIII century, Charles Brockden Brown, who is considered the founder of the American story and the Gothic novel. Depicting the problems of social and legal dependence of women in post-revolutionary America, the writer draws the attention of readers to the problems of the nation and its ideology.</em></p> Nigiar İSGANDAROVA ##submission.copyrightStatement## http://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0 2019-04-30 2019-04-30 2 2 23 30 10.33390/homeros.2.004 YURT AS A MICRO MODEL OF THE UNIVERSE IN THE CONTEXT OF “LANGUAGE:CULTURE” http://ratingacademy.com.tr/ojs/index.php/homeros/article/view/715 <p><em>One of the main tasks of Altaistics in the XXI century is to study the interconnection and relationship between the large language groups, ​​such as Turkic, Mongolian, Tungus-Manchu and Japanese-Korean, </em><em>connecting </em><em>ethnogenesis, history, traditions and customs, spiritual and cultural heritage and world outlook of the people speaking these languages, and an interdisciplinary approach to Altaistics on this basis. It is important to take the phraseological fund of Altaic languages ​​as the goal of comparative studies, based on interdisciplinary complexity.</em></p> <p><em>In this regard, studying mythological-symbolic code of Turkic-Mongolian language picture of the world by comparing the Kazakh and Mongolian equivalent phraseologisms, based on </em><em>kıiz úı</em> <em>[</em><em>ki</em><em>:</em><em>iz </em><em>ui</em><em>]</em> <em>‘</em><em>felted mat house</em><em>’,</em><em> ‘yurt’, in the context of </em><em>“</em><em>language and culture”, we identify the similarities and distinctive features of ancient </em><em>cognition</em><em> of the Turkic (Kazakh) and Mongolian culture in Central Asia, historically, culturally and linguistically connected since ancient times.</em> <em>Kıiz úı</em><em> is not just a house</em><em>,</em><em> comfortable for moving from one place to another, but also </em><em>can </em><em>symbol</em><em>ise</em><em> of binary oppositions of the universe. </em><em>&nbsp;</em></p> <p><em>In nomadic worldview </em><em>kıiz úı – the micro image of the world, shаńyraq [ʃahyraq] ‘wooden circle forming the smoke opening of a yurt<strong>’</strong> in this image is the micromodel of the Sky, кúldireýish [kuldireuiʃ] 'cross racks on the top side of yurt’ which is connected to shаńyraq like arks symbolises “the unity of the Space and the Man”, ýyq [uwwq] ‘flexed racks connected to shаńyraq is the symbol of the Sun rays that lights the world. </em></p> Gulsara AMANGELDİYEVNA KOZHAKHMETOVA Gulgaisha SAGİDOLDA ##submission.copyrightStatement## http://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0 2019-04-30 2019-04-30 2 2 31 38 10.33390/homeros.2.005 BAĞIMSIZLIK SONRASI AZERBAYCAN’DA DİL MESELELERİNİN TARTIŞMALARI (TÜRK DİLİ, AZERBAYCAN DİLİ VB.) http://ratingacademy.com.tr/ojs/index.php/homeros/article/view/692 <p><em>Azerbaycan’ın bağımsızlık kazanması ile ana dil meselesi siyasi, ideolojik tartışmaların odağı oldu. Bu tartışmalar esas olarak aşağıdaki konuları içermekteydi: </em></p> <ol> <li class="show"><em>Ana dilin sosyal-siyasi durumu konusu</em></li> <li class="show"><em>Ana dilinin adı meselesi</em></li> </ol> <p><em>Azerbaycan’da Sovyet hâkimiyeti kurulduktan sonra kabul edilmiş ilk Anayasada devlet dili hakkında hiçbir madde konulmamıştır. Azerbaycan SSCB’ye üye olduktan sonra 1937 yılında kabul edilen Anayasa’da da Azerbaycan’ın devlet dili hakkında hiçbir madde bulunmamaktadır. 1956 yılında Azerbaycan SSC Yüksek Sovyetinin kararıyla 1937 yılında kabul edilmiş bulunan ülke Anayasasına Azerbaycan Türkçesinin devlet dili olması ile ilgili madde eklendi. Ve bunun ardınca Azerbaycan`da ana dilinin kullanım meselesi sorunları ortaya cıktı. Azerbaycan bağımsızlık kazandıktan sonra Azerbaycan`da ana dilinin kullanım meselesi sorunları yanında devlet dilinin adı meselesi de gundem konusu ve tartışmalar odağı olmuştur. </em></p> <p><em>1980’li yılların sonu, 1990’lı yılların başlarında Azerbaycan’da ana dilinin adı konusunda üç anlayış ortaya çıktı:</em></p> <ol> <li class="show"><em> “Azerbaycan dili” adını savunanlar; </em></li> <li class="show"><em> “Türk dili”ne dönüşü savunanlar</em></li> <li class="show"><em> “Azerbaycan Türk dili” veya “Azerbaycan Türkçesi”ni savunanlar.</em></li> </ol> <p><em>“Azerbaycan dili”nin kullanımının yerleştiği kabul edilmekle beraber, bu anlayıştan Türklüğe karşı bir anlam çıkaranlar da vardı. Bazıları da ana dilinin isminin “Türk dili” olmasıyla halkın Türkiye Türkçesi ile konuşma zorunda kalacağını düşünüyorlardı.</em></p> <p><em>Bu calışmada bu sorunlar dile getirilecek ve sonuçlar degerlendirilecektir. Calışmanın en önemli özelliği şimdiye kadar yapılmamış meclis tutanakları Azerbaycan Milli Meclisinin arşivinden alınarak sunulacak, burada yukarıda belirtilen tartışmalara geniş yer verilecektir. Ayrıca Azerbaycan basınında yer alan tartışmalarla karşılaştırma yapılacaktır. Bunun icin Azerbaycan Milli Meclis arşivi belgeleri ve Azerbaycan basını kaynakları esas alınacaktır.</em></p> Ziyafet Firuze QASIMOVA ##submission.copyrightStatement## http://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0 2019-04-30 2019-04-30 2 2 39 54 10.33390/homeros.2.006 « КАК ЧЕЛОВЕКУ ЧЕЛОВЕКОМ БЫТЬ?» ( ПРОБЛЕМА ГУМАНИЗМА В ТВОРЧЕСТВЕ ЧИНГИЗА АЙТМАТОВА) http://ratingacademy.com.tr/ojs/index.php/homeros/article/view/710 <p><em>Выдающийся писатель современности Чингиз Айтматов поднимает проблемы&nbsp; волнующие всех, кто населяет наш общий дом - Землю и&nbsp; актуальны во все времена. Добро и Зло, Жизнь и Смерть, Любовь и Ненависть, Честь и Бесчестие, Память и Забвение – вот вопросы, которые находят свое художественное воплощение в творчестве писателя. В статье обращается внимание&nbsp; на то, что то, что все эти серьезные и важные проблемы Айтматов раскрывает на материале родной киргизской действительности.&nbsp; В творениях Айтматова красота, любовь, добро оказываются неразрывно связанными друг с другом. Человек в высоком смысле этого слова в представлении&nbsp; Айтматова чутко восприимчив к&nbsp; красоте, умеет искренне, самозабвенно любить, умеет ценить Добро и совершать Добро. Сочетание этих свойств можно видеть у многих героев, в которых воплощен идеал писателя.&nbsp; В статье в этом ключе&nbsp;&nbsp; сопоставлены герои&nbsp; повести « Белвй пароход» и романа « Когда падают горы.Вечная невеста» . Ответ&nbsp; на вопрос « Как человеку человеком быть?» который&nbsp; можно было бы поставить эпиграфом&nbsp; ко всему творчеству писателя ,дается посредством различных художественных средств, и наиболее важным&nbsp; из них является широкое использование фольклорных мотивов.</em></p> Bella MUSAYEVA ##submission.copyrightStatement## http://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0 2019-04-30 2019-04-30 2 2 55 60 10.33390/homeros.2.007