THE FACTORS AFFECTING ONLINE PURCHASE BEHAVIORS OF CONSUMERS: GÖKÇEADA SAMPLE

Main Article Content

Yağmur AKARSU
Nur DİLBAZ ALACAHAN

Abstract

The internet, which is rapidly spreading due to technological developments in the world, has been showing its influence recently in online shopping as well. Consumers who want to benefit from the many opportunities that online shopping provides, leaving traditional markets and trending online shopping. This study was carried out to determine the factors affecting the online shopping processes of consumers living in Gökçeada and to determine consumer opinions affecting these factors. The research was conducted as a face-to-face survey of 361 consumers living in Gökçeada. The questionnaires were analyzed by SPSS statistical package program. As a result of the research, 5% of Gökçeada population is not connected to the internet, while 95% is measured as general purpose and various purposes internet usage. While 47% of the consumers in Gökçeada stated that they have online consumption habits, they purchase various goods and services over the internet, 53% of the population do not shop online. Additionally, while 47% of the residents of Gökçeada prefer online shopping because of shopping opportunities in Gökçeada are limited, Among the reasons for not shopping, the first order is people do not want to share their identity information with 40%..


Jel Codes: D10, D11, D12

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
AKARSU, Y., & DİLBAZ ALACAHAN, N. (2018). THE FACTORS AFFECTING ONLINE PURCHASE BEHAVIORS OF CONSUMERS: GÖKÇEADA SAMPLE. JOURNAL OF LIFE ECONOMICS, 5(3), 77-92. https://doi.org/10.15637/jlecon.254
Section
Research Articles

References

BAŞ, M., ŞAHİN, Ş., (2013), “Yabancı Marka İsimlerinin İnternet Tüketicisinin Satın Alma Davranışları Üzerine Etkisi: Teknolojik Ürünler Üzerine Bir Araştırma’’, İnternet Uygulamaları ve Yönetim Dergisi (IUYD), 4(2), 21-47.
COP, R., OYAN, D., (2010), “Küçük Yerleşim Yerlerindeki Tüketicilerin İnternetten Satın Alma Davranışları Üzerine Bir Uygulama’’, Niğde Üniversitesi İİBF Dergisi, 3(1), 98–115.
DÜGER, Y., KAHRAMAN, H., (2017), “Online Alışverişte Hizmet Kalitesinin ve Algılanan Değerin Müşteri Memnuniyeti ile Tekrar Satın Alma Niyeti Üzerindeki Etkisi’’, Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 10(54), 819-826.
GÜLTAŞ, P., YILDIRIM, Y., (2016), “İnternetten Alışverişte Tüketici Davranışını Etkileyen Demografik Faktörler’’, Dicle Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 6(10), 32-50.
İŞLER, D., YARANGÜMELİOĞLU, D., GÜMÜLÜ, E., (2014), “Online Tüketici Satın Alma Davranışlarını Etkileyen Faktörlere Yönelik Bir Durum Değerlendirmesi: Isparta İlinde Bir Uygulama’’, Uluslararası Alanya İşletme Fakültesi Dergisi, 6(3), 77-94.
JOOST C. F. de Winter and Dimitra Dodou,(2010), Five-Point Likert Items: t test versus Mann-Whitney-Wilcoxon, Department of BioMechanical Engineering, Delft University of Technology – 2-5-6 Volume 15, Number 11.
MÜRÜTSOY, M., (2013), “İnternet Tüketicisinin Satın Alma Davranışlarının İncelenmesi Üzerine Bir Araştırma’’, Niğde Üniversitesi Yüksek Lisans Tezi, 1-144.
TUTAR, A., (2011), “İnternet Alışverişi Tüketici Davranışını Belirleyen Etmenler: Planlı Davranış Teorisi (Tpb) İle Ampirik Bir Test’’, Doğuş Üniversitesi Dergisi, 12(1), 128-143.
YAYAR, R., SADAKLIOĞLU, H., (2012), “Kamu Çalışanlarının İnternetten Ürün Alma Davranışları Üzerine Bir Araştırma’’, Business and Economics Reserch Journal, 3(3), 145-147.
YILMAZ, C., TÜMTÜRK, A., (2015), “İnternet Üzerinden Alışveriş Niyetini Etkileyen Faktörlerin Genişletilmiş Teknoloji Kabul Modeli Kullanarak İncelenmesi Ve Bir Model Önerisi’’, Celal Bayar Üniversitesi Yönetim ve Ekonomi Dergisi, 22(2), 1-30.
http://www.tuik.gov.tr/PreHaberBultenleri.do?id=24862 (Erişim Tarihi: 20.02.2018).