THE STUDY OF EVALUATION BRICS-T COUNTRIES BASED ON THE GLOBAL COMPETITIVENESS INDEX

Main Article Content

Erkan BİL
Tanju GÜDÜK
Gülay KESKİN

Abstract

Through globalization, countries aim to have a competitive advantage about trading and increasing financial opportunities in the global market with international collaboration and economic integration. In recent years, the emerging and expanding national economies like Brazil, Russia, India, China and South Africa have became key players and taken investors’ attention globally. In addition to these countries known as BRICS, Turkey is also another expanding national economy that attracts investors with strong economic growth in the last 20 years. Therefore, recently the idea of becoming one of the members of BRICS for Turkey has been considered. 


Nowadays, the index research studies which show the global competitiveness, rankings and detailed data profiles of the international markets are published by different authorities. One of the highly trusted authorities, World Economic Forum publishes Global Competitiveness Index every year.


The purpose of this study is to indicate similarities and differences among these 6 countries (BRICS-T) and also define comparison to each other based on the data from Global Competitiveness Index (2017-2018). In the process of analyzing the data, multidimensional scale has been used. According to the data of Global Competitiveness Index (2017-2018), the similarities are more likely to be found between Russia and Turkey while India and China also project similar features together. The most different features have been observed between Brazil and China. The similarities are based on detailed data company profiles of global competitiveness. In conclusion, the result shows that Russia and Turkey are seen as one group while China and India generate also another group together. On the other hand, Brazil and South Africa stand alone in their own groups.
Key Words: Global Competitiveness Index, WEF, BRICS-T, Multidimensional Scale

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
BİL, E., GÜDÜK, T., & KESKİN, G. (2018). THE STUDY OF EVALUATION BRICS-T COUNTRIES BASED ON THE GLOBAL COMPETITIVENESS INDEX. JOURNAL OF LIFE ECONOMICS, 5(4), 127-140. https://doi.org/10.15637/jlecon.265
Section
Research Articles

References

ADIGÜZEL, M., (2012), “Küresel Rekabet Gücünün Ölçülmesi ve Türkiye Bağlamında Bir Değerlendirme” , Akademik Bakış Dergisi, 37, 1-21.
AĞIR, H., YILDIRIM, S., (2015), “Türkiye ile BRICS Ekonomilerinin Makroekonomik Performans Karşılaştırması Betimsel Bir Analiz”, KSÜ Sosyal Bilimler Dergisi, 12(2), 39-66.
ALKİN, K.,Y., BULU, M., KAYA, H., (2007), “İller Arası Rekabet Endeksi Türkiye’deki İllerin Rekabetçilik Seviyelerinin Göreceli Olarak Ölçülebilmesi için bir Yaklaşım” İstanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 6(11), 221-235.
BECEREN, E., KUYUMCULAR, Y. (2016), “Türkiye’nin Rusya Karşısındaki Rekabet Gücü Analizi Rekabet İndeksi Bileşenleri Açısından Bir Değerlendirme”, Yüzüncü Yıl Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 1(1), 61-82.
ERSUNGUR, Ş.M., BOZ, Ç. F., ÇINAR, Ö. (2017), “Türkiye İle BRICS Ülkeleri Arasındaki Dış Ticaret İlişkileri Girdi-Çıktı Yöntemi İle Bir Analiz”, Business and Economics Research Journal, 8(3), 395-412.
HARRİSON, P., (2014), “South Africa in the BRICS”, OASIS, 19.
HÜSEYNİ, İ., (2017), “Doğrudan Yabancı Yatırımların İhracatın Sofistike Değeri Üzerindeki Etkisi BRICS Ülkeleri ve Türkiye”, Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 35 (4), 79-95.
GÖKMENOĞLU, S.M, AKAL, M., ALTUNIŞIK, R., (2012), “Ulusal Rekabet Gücünü Belirleyen Faktörler Üzerine Değerlendirmeler”, Rekabet Dergisi, 3,3-43.
GÜNEY, T., (2017), “Türkiye ve BRICS Ülkelerinde Ekonomik Özgürlüğün Ekonomik Büyüme Üzerindeki Etkisi”, International Review of Economics and Management, 5(2), 30-47.
GOLDMAN, S., (2003), “Dreaming With BRICs The Path to 2050”, written by Dominic Wilson and Roopa Purushothaman, Global Economics Paper No 99, brics/brics-reports-pdfs/brics-dream.pdf.
KAYA, V., YALÇINKAYA, Ö., (2016), “İmalat Sanayinin Gelişimi, Ekonomik ve Cari Açık İlişkisi BRICS+ Seçilmiş Yükselen Piyasa Ekonomileri (1992-2012) ”, Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 30 (1), 91-119.
KILIÇ, R., DİLBER, C., (2017), “Türkiye ve BRICS Ülkelerinin Finansal Piyasaları Arasındaki İlişkinin Kantil Regresyon Yöntemi ile İncelenmesi”, Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, 5(48), 331-342.
Küresel Rekabetçilik Raporu, 2016-2017
http://risk.gtb.gov.tr/data/52c58a61487c8eca94a7c696/Kuresel%20Rekabet%C3%A7ilik%20Raporu%202016-2017%2025_05_2017.pdf (Erişim Tarihi 20.07.2018)
NARİN, M., KUTLUAY, D., (2013), “Değişen Küresel Ekonomik Düzen BRIC, 3G ve N-11 Ülkeleri”, ASO Dosya, Ocak/ Şubat, ss.31-50.
OVALI, S., (2014), “ Küresel Rekabet Gücü Açısından Türkiye’nin Konumu Üzerine Bir Değerlendirme”, International Journal of Economic and Administrative Studies, 7(13),17-36.
ŞERBETÇİ, A., YARDIMCIOĞLU, M., (2017), “Yükselen Piyasa Ekonomileri ve BRICS, MIST, Kırılgan Beşli Ülke Gruplarının Değerlendirilmesi”, Journal of Social and Humanities Sciences Research, 4(2), 105-122.
T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, 2017
https://www.gtb.gov.tr/ Erişim Tarihi: 19.07. 2018