EXCHANGE RATE RISK AND AN EVALUATION IN TERMS OF TURKEY ECONOMY

Main Article Content

Yağmur AKARSU
Nur DİLBAZ ALACAHAN

Abstract

Küreselleşmeyle birlikte, ülkelerin ekonomik ilişkilerinin temel belirleyicilerinden biri olan döviz kuru ithalatı artmıştır. Özellikle Bretton Woods sisteminin çöküşünden sonra piyasalar özgürleşti ve ülkeler birbirlerine yakınlaştılar.Herhangi bir ticaret ülkesinde istikrarsızlık diğer ülkeleri olumsuz etkileyecek olduğundan, döviz kuru belirsizlik çok önemlidir.Kur riskinin belirlenmesinde kullanılacak stratejileri belirlemek ve kur riskini ortadan kaldırmak veya en aza indirmek için bu durumu en iyi şekilde yönetmek gerekmektedir.Şirketler açısından, döviz kuru riskinin ölçülmesi ve doğru yönetilmesi, şirketlerin ve ülkelerin zayıflıklarının belirlenmesi ve bunların ortadan kaldırılması açısından çok önemlidir.Bu çalışmanın amacı, Türkiye için Kur riskinin değerlendirilmesi ve kur riskine karşı alınacak önlemlerin belirlenmesidir.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
AKARSU, Y., & DİLBAZ ALACAHAN, N. (2019). EXCHANGE RATE RISK AND AN EVALUATION IN TERMS OF TURKEY ECONOMY. JOURNAL OF LIFE ECONOMICS, 6(1), 79-90. https://doi.org/10.15637/jlecon.6.006
Section
Research Articles

References

ACARAVCI, A., ÖZTÜRK, İ., (2002), “Döviz Kurundaki Değişkenliğin Türkiye İhracatı Üzerine Etkisi: Amprik Bir Çalışma’’, Review of Social, Economic & Business Studies.ALACAHAN, N.,
AKARSU, Y. (2017),“Türkiye Dış TicaretindeDöviz KuruBelirsizliği’’, Journal Of Awareness, 2(3), 331-348,
AVDJIEV, S., BRUNO, V., KOCH C., and SHIN, H. S., (2018), “The Dollar Exchange Rate As A Global Risk Factor: Evidence From İn Vest Ment’’, BIS Working Papers , Monetary and Economic Department , 1-43.
BALICILAR, M., BAL, H.,ALGAN, N., DEMİRAL, M., (2014), “Türkiye’nin İhracat Performansı: İhracat Hacminin Temel Belirleyicilerinin İncelenmesi (1995-2012)’’, Ege Akademi Bakış Dergisi, İzmir.
BERUMENT, H., DİNÇER, N., (2004), “The Effects of Exchange Rate Risk on Economic Performance: The Turkish Experience’’, Applied Economics, 36, 2429–2441.BOFINGER P., WOLLMERSHÄUSER, T., (2001), “Managed Floating: Understanding The New International Monetary Order’’, Würzburg Economic Papers, 1-78.
ÇİFTÇİ, F., YILDIZ, R., (2013), “Dış Ticarette Kur Riski Yönetimi: Temsili Bir Türk Dış Ticaret Firması İçin Uygulama Örnekleri’’ Finansal Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi, 5 (9), 93-112.
DOĞAN, Z. KURT, Ü., (2016), “Türkiye Ekonomisinde Reel Döviz Kuru Ve İthalat İlişkisi’’, The Journal of Academic Social Science Studies, Elazığ.
DOĞANAY, M. (2016), “Döviz Kuru Riski Yönetimine Sektörel Bir Yaklaşım’’, International Journal of Cultural and Social Studies(IntJCSS) , 2(1),149-164.DOĞANAY, H. (2016), “Döviz Kuru Riski Yönetimi: Türkiye Tütün Endüstrisi Örneği’’, İşletme Araştırmaları Dergisi, 8(1), 518-537.
DÖHRING, B., (2008), “Hedging And İnvoicing Strategies To Reduce Exchange Rate Exposure: A Euro-Area Perspective’’, Economic Papers 299, 1-22.
EDEME, R., OKAFOR, C., (2017), “Exchange Rate Fluctuations And Household Welfare In Nigeria’’, International Journal of Economics, Business and Management Research, 1(1), 56-68.
ERDEN, L. SAĞLAM, G., (2009), “Türkiye’de Döviz Kuru Oynaklığının Sektörel İthalata Etkileri: Bir ARDL İthalat Model Analizi’’, Hacettepe Üniversitesi. İ.İ.B.F. Dergisi, Ankara.
ENTROP, O., MERKEL, M. (2017),” “Exchange Rate Risk” With In The European Monetary Union? Analyzing the Exchange Rate Exposure of German Firms’’, https://ssrn.com/abstract=2893714, 1-65.
FRANKEL, J., (1999), “No Single Currency Regime Is Right For All Countries Or At All Time’’ NBER Working Paper Series 7338, 1-49.
GÖKÇE, A., SARITAŞ, H., (2017), “Döviz Kurlarındaki Değişmelerin Türkiye’deki Özel Sermayeli Bankaların Bilançoları Üzerine Etkiler’’, Pamukkale University Journal of Social Sciences Institute, 28, 1-18.
KASMAN, A., (2003), “Türkiye’de Reel Döviz Kuru Oynaklığı ve Bunun İhracat Üzerine Etkisi: Sektörel Bir Analiz’’, Uludağ Üniversitesi İ.İ.B.F. Dergisi, Bursa.
KILIÇ, E., YILDIRIM, K., (2015), “Sektörel Reel Döviz Kuru Oynaklığı İthalat Hacmini Etkiler Mi? Türkiye Üzerine BirUygulama, Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Kütahya.
KIZILDERE, C., KABADAYI, B., EMSEN, Ö., (2013), “Dış Ticaretin Döviz Kuru Değişmelerine Duyarlılığı: Seçilmiş Gelişmekte Olan Ülkeler Üzerine Bir İnceleme’’, Atatürk Üniversitesi İ.İ.B.F. Dergisi, Erzurum
KSENDZUK, V.,SYVAK, O., (2017), ‘’Currency Risks in Foreign Trade as Challenges for Enterprises Management System in Poland and Ukraine’’, Journal of Corporate Responsibility And Leadership, 55-71.
PAPAIOANNOU, M.,(2006), “Exchange Rate Risk Measurement and Management: Issues and Approaches for Firms’’, IMF Working Paper, 1-22.
SAATİÇİOĞLU, C., KARACA, O., (2004), Döviz Kuru Belirsizliğinin İhracata Etkisi: Türkiye Örneği, Doğuş Üniversitesi Dergisi, İstanbul
SAĞLAM, M., BAŞAR, M. (2016), “Döviz Kuru Oynaklığının Öngörülmesi: Türkiye Örneği’’, KMÜ Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi, 18 (31), 23-29.
SANG, K., H., (2018), “How Do Exchange RateMovements Impact Firm Performance in Korea?’’, Korea Institute for International Economic Policy.
SARI, A., (2010), “Döviz Kuru Oynaklığının İthalataEtkileri: Türkiye Örneği’’, İstanbul Üniversitesiİktisat FakültesiEkonometri Ve İstatistik Dergisi, İstanbul.
SEVİM, C., DOĞAN, T., (2016), “Türkiye Ekonomisinde İhracat ve Döviz Kuru Oynaklığı İlişkisi’’, Ege Akademik Bakış, İzmir.
SIVARAJADHANAVEL, P., CHANDRAKUMARAMANGALAM, S., (2012), “Exchange Rate Risk in the Foreign Exchange Market: A Challenge on Corporate Profitability’’, Bonfring International Journal of Industrial Engineering and Management Science, 2(3), 8-11.
TAPŞIN, G., KARABIYIK, A., (2013), “Reel Döviz Kuru, İthalat Ve İhracat Arasındaki Nedensellik İlişkisi: Türkiye Örneği’’, Akdeniz İ.İ.B.F.Dergisi, Antalya.
TARI, R., YILDIRIM, D., (2009), “Döviz Kuru BelirsizliĞinin İhracata Etkisi: Türkiye İçin Bir Uygulama, Celal Bayar Üniversitesi Yönetim ve Ekonomi Dergisi, Manisa
WILLIAMS, H., T., (2018), “An Empirical Investigation Of The Impact Of Exchange Rate Fluctuations On The Performance Of Selected Listed FirmsIn Nigeria’’, Journal of Business Management and Economic Research, 2(3), 1-10.
http://siteresources.worldbank.org/EXTFINANCIALSECTOR/Resources/282884-1303327122200/266Gray-121203.pdf(Erişim Tarihi: 07.11.2018).
www.tcmb.gov.tr(Erişim Tarihi: 10.11.2018).
www.tuik.gov.tr. (Erişim Tarihi: 10.11.2018)