EXPORT CREDIT INSURANCE, THE EFFECT ON EXPORT INCREASE AND ECONOMIC GROWTH: CASE OF TURKEY

Keywords: Open account exports, credit insurance, export credit insurance, exports, economic growth

Abstract

Export credit insurance is a risk management tool for exporters who want to secure themselves against commercial and political risks in international trade. The purpose of this study is to analyze the relationship between short term export credit insurance, total exports and GDP in our country by using empirical data. Ex post facto method was used as being one of the quantitative research methods. Simple regression analysis was employed to test the hypothesis under the investigation

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biography

Müge ÇETİNER, İstanbul Kültür University/Turkey

Prof. Dr. İstanbul Kültür Üniversitesi İşletme Bölümü Öğretim Üyesi, TÜRKİYE,

e-mail: m.cetiner@iku.edu.tr

ORCID ID: https://orcid.org/0000-0003-1248-5335 

References

(https://data.worldbank.org/country/turkey). (2019, 07 31). (https://data.worldbank.org/country/turkey): (https://data.worldbank.org/country/turkey) adresinden alındı
ÇETİNER, M., & EKE, S. (2018). Insuring Supplıer Credıt Rısk In Exports To Promote Export Growth and Economic Development,. Journal of Economics Finance and Accounting, 5(4), 359-372.
ÇETİNER, M., EKE, S., & GÜNDOĞDU, F. (2018). Kredili Satışlarda Kredi Riskinin Transferi Kredi Sigortasının Ekonomik Büyümeye Etkisinin İrdelenmesi Türkiye Örneği. Finans Ekonomi ve Sosyal Araştırmalar Dergisi, 3(4). doi:10.29106/fesa.488310
ÖZCAN, B., & ÖZÇELEBİ, O. (2013). İhracata Dayalı Büyüme Hipotezi Türkiye İçin Geçerli mi? Yönetim ve Ekonomi, 20(1), 1-14.
ÖZMEN, A., ÖZER, M., & TÜRKYILMAZ, S. (1999). Türkiye'de İhracat ve Ekonomik Büyüme Arasındaki Nedenselliğe İlişkin Bir Uygulama Denemesi. Marmara Üniversitesi Yayınları(640), 379-392.
ÖZYÜKSEL, S. (2019, Nisan). Bölgesel Bir Ticaret Merkezi Olarak Istanbul: İhracatçıların Sorunlarını ve Beklentilerini Belirlemek - Bir Anket Uygulaması. doi:10.26579/jocrebe-7.2.8
ALICI, A., & UCAL, M. (2003). Foreign Direct Investment, Exports and Output Growth of Turkey: Causality Analysis. . E. T. Group (Dü), 1-19. http://www.etsg.org/ETSG2003/paper/alici.pdf adresinden alındı
ALTINTAŞ, H., & ÇETİNTAŞ, H. (2010). Türkiye'de Ekonomik Büyüme, Beşeri Sermaye ve İhracat Arasındaki İlişkilerin Ekonometrik Analizi:1970- 2005. Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 36, 33-56.
ARY, D., JACOBS, L. C., SORENSEN, C., & RAZAVIEH, A. (2010). Introduction to Research in Education. Belmont, CA: Wadsworth, Cengage Learning.
Au Group, Insurance. (tarih yok). http://www.au-group.fr/wordpress/wp-content/uploads/2018/06/Credit-Insurance-Market-2018-AU-Group.pdf. 8 1, 2019 tarihinde alındı
AUBOİN, M., & ENGEMANN, M. (2014). Testing the trade Credit and trade Link: Evidence from Data on Export Credit Insurance. Review of World Economics, 715-743.
Berne Union. (2019, 5 21). https://www.berneunion.org/Articles/Details/464/Increasing-MLT-outward-reinsurance-from-ECAs-placed-with-the-private-market.
Berne Union. (2019, 8 1). https://www.berneunion.org/Stub/Display/8.
BİLGİN, C., & ŞAHBAZ, A. (2009). Türkiye’de Büyüme ve İhracat Arasındaki Nedensellik İlişkileri. Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 8(1), 177-198. 8http://sbe.gantep.edu.tr adresinden alındı
Coface. (2016, 4 18). https://www.coface.com/News-Publications/News/Coface-and-Bpifrance-have-agreed-terms-for-the-transfer-of-French-state-export-guarantees. Fransa.
COHEN, J., COHEN, P., WEST, S. G., & AİKEN, L. S. (2003). Applied Multiple Regression/Correlation Analysis for the Behavioral Sciences. New Jersey: Lawrence Erlbaum Associates Publishers.
EGGER, P., & Url, T. (2006). Public Export Credit Guarantees and Foreign Trade Structure: Evidence from Austria. The World Economy, 29(4), 399-418. http:// doi.org/10.1111/j.1467-9701.2006, 00790.x adresinden alındı
Eximbank. (2019, 7 31). Türk Eximbank, https://www.eximbank.gov.tr/tr/hakkimizda/kurumsal/bankamiz-hakkinda.
FELBERMAYR, G. J., & YALÇIN, E. (2013). Export Credit Guarantees and Export Performance. World Economy, 36(8), 967-999. doi:doi: http:// doi.org/10.1111/twec.12031
GÜL, E., & KAMACI, A. (2012). Dış Ticaretin Büyüme Üzerine Etkileri: Bir Panel Veri Analizi. Uluslararası Alanya İşletme Fakültesi Dergisi, 4(3), 81-91.
GRAVETTER, F. J., & WALLNAU, L. B. (2013). Statistics for the Behavioral Sciences. Belmont, CA: Wadsworth Cengage Learning.
http://www.tuik.gov.tr. (2019, 8 31). Türkiye İstatistik Kurumu: http://www.tuik.gov.tr adresinden alındı
https://www.berneunion.org/Publications. (2019, 07 31).
ICISA. (2019, 8 1). https://www.icisa.org. 8 1, 2019 tarihinde alındı
JONES, P. M. (2010). Trade Credit Insurance. Worldbank. Ağustos 1, 2019 tarihinde http://siteresources.worldbank.org/FINANCIALSECTOR/Resources/Primer15_TradeCreditInsurance_Final.pdf s.s.1-28 adresinden alındı
JONES, S. A. (2018). Trade and Receivables Finance A Practical Guide to Risk Evaluation and Structuring. Macmillan.
KÖKSAL, C. (2018). Export Credit Insurances in Developing Countries: The Case of Turkey . International Journal of Commerce and Finance, 4(1), 107-120.
KÖKSAL, C., & Genç, E. (2019). İhracat Kredi Sigortalarının İhracat Değeri Üzerindeki Etkisi: Gelişmiş Ülkeler Üzerine Bir Panel Veri Analizi. Journal of Finance(111), 155-170. https://doi.org/10.33203/mfy.459385 adresinden alındı
KORKMAZ, S. (2014). Türkiye Ekonomisinde İhracat ve Ekonomik Büyüme Arasındaki Nedensellik İlişkisi. Business and Economics Research Journal, 5(4), 119-128.
MÜGE, Ç., & EKE, S. (2018). Güncel Gelişmeler Işığında Kredi Sigortası Pazarı Ve Makro Açıdan İrdelenmesi. Social Science Development Journal, 3(7), 496-507.
MOSER, C., NESTMANN, T., & Wedow, M. (2008). Political Risk and Export Promotion: Evidence from Germany. The World Economy, 781-803.
POLAT, A., & YEŞİLYAPRAK, M. (2017). Export Credit Insurance and Export Performance: An Empirical Gravity Analysis for Turkey. International Journal of Economics and Finance, 12-24.
SARAÇ, T. B. (2013). İhracat ve İthalatin Ekonomik Büyüme Üzeríndekí Etkísí: Türkiye Örnegi. Ege Akademik Bakış, 13(2), 181-194.
Türk Eximbank. (2019, Temmuz 2). 2018 Faaliyet Raporu. Türk Eximbank, Faaliyet Raporları. Türk Eximbank. www.eximbank.gov.tr: https://www.eximbank.gov.tr/content/files/c1180b82-9cdc-466d-acca-1f102991ecd6/eximbank-faaliyetraporu-2018 adresinden alındı
Türkiye Sigorta Birliği. (2019). Türkiye Sigorta Birliği, Genel Şartlar. https://www.tsb.org.tr/resmi-istatistikler.aspx?pageID=909. https://www.tsb.org.tr/resmi-istatistikler.aspx?pageID=909 adresinden alındı
VAN DER VEER, K. (2015). The Private Export Credit Insurance Effect on Trade . Journal of Risk and Insurance, 601-624. doi:doi:http://doi.org/10.1111/jori.12034
Published
2019-10-29
How to Cite
ÇETİNER, M., EKE, S., & PEKER, A. E. (2019). EXPORT CREDIT INSURANCE, THE EFFECT ON EXPORT INCREASE AND ECONOMIC GROWTH: CASE OF TURKEY. JOURNAL OF LIFE ECONOMICS, 6(4), 379-400. https://doi.org/10.15637/jlecon.6.023
Section
Research Articles