THE REFLECTION OF THE IDEOLOGICAL BLINDNESS IN THE POLITICAL PARTY MEMBERS
PDF (Türkçe)

Keywords

Ideological blindness
Political Blindness
Romantic Blindness
Gender Bilindness
Race Ethnicity and Religion Blindness İdeolojik Körlük
Politik Körlük
Romantik Körlük
Cinsiyet Körlüğü
Irk Etnik ve İnanç Körlüğü

How to Cite

ACAR, Y., & AKA, A. (2020). THE REFLECTION OF THE IDEOLOGICAL BLINDNESS IN THE POLITICAL PARTY MEMBERS. JOURNAL OF AWARENESS, 5(2), 179-200. https://doi.org/10.26809/joa.5.015

Abstract

The political subject and also the social identity of human kind  can not recognise the world as all in purity. They tend to look at social phenomena within the framework of structured presuppositions, both as a product of the social environment and to the extent of their ability and capacity. In other words, most people, perceive reality distorted behind a fog screen. Based on this assumption, the problematic of the subjective reality of the subjects of politics is perceived as objective reality. In this study, it is asserted that how different political ideologies are found in political subjects (four political parties) and that ideological blindness fulfills a rational function.

The study found June 7, 2015 in the Grand National Assembly of Turkey group ( T.B.M.M) in the general elections were held with members of four political subjects (CHP,MHP, AK PARTI, HDP) . Content analysis was carried out by using MAXQDA Qualitative Analysis program which is in effect the party programs of these four subjects. In addition, interviews conducted with 48 people in two separate questionnaires, data were analysed with content analysis of using the same program.

https://doi.org/10.26809/joa.5.015
PDF (Türkçe)

References

ABRAMOWITZ Alan I., Steven WEBSTER, 2016, “The Rise of Negative Partisanship and the Nationalization of U.S. Elections in the 21st Century”, Electoral Studies, C. 41, Mart, ss. 12-22, doi:10.1016/j.electstud.2015.11.001.

AKA Assiye, 2010, “Kiimliğe Teorik Yaklaşımlar”, C.Ü. Sosyal Bilimler Dergisi, C. 34.

———, 2012, “Kimliği Farklı Boyutlar Üzerinden Okuma: Çanakkale İli Örneği”, Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi, C. 29, S. 1.

———, 2015, “Öteki Kimliklerle Birlikte Yaşayabilme Olanakları Üzerine: Çanakkale İli Örneği”, International Journal of Social Sciences and Education Research, C. 1.

———, 2017, “Liseli Ergenlerin Yaratıcı Drama Yöntemiyle Kimlik Algısının Analizi: Ankara Eryaman Lisesi Özelinde”, Resscongress Uluslararası Eğitim Bilimleri Ve Sosyal Bilimler Sempozyumu, Balıkesir, 2017, s. .

AKIN Mahmut Hakkı, 2009, “Siyasal Toplumsallaşma Sürecinde Gençlik -Teorik Ve Uygulamalı Bir Çalışma”, Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi, S. 22 (Aralık), ss. 153-83.

ALKAN Türker, 1979, Siyasal Toplumsallaşma, Ankara: Kültür Bakanlığı Yayınları.

ALTHUSSER Louis, 2003, İdeoloji ve devletin ideolojik aygıtları, çev. Alp Tümertekin, İstanbul: İthaki Yayınları.

ALTINTAŞ Hakan, 2003, “Türk Siyasal Sisteminde Siyasal Partiler ve Kentleşmenin Kutuplaşma Sürecine Etkileri”, Akdeniz İ.İ.B.F. Dergisi, S. 5.

ANAR Erol, 2014, “Gerçek nedir? Ya da gerçek gerçek midir?”, Mart 20, http://t24.com.tr/yazarlar/erol-anar/gercek-nedir-ya-da-gercek-gercek-midir,8803.

ARKONAÇ Sibel A, 2001, Sosyal psikoloji, İstanbul: ALFA.

AŞKIN Muhittin, 2007, “Kimlik Ve Giydirilmiş Kimlikler”, Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, C. 10, S. 2, http://e-dergi.atauni.edu.tr/ataunisosbil/article/view/1020000431.

AYDIN Kenan, Volkan ÖZBEK, 2004, “Ailenin Seçmen Davranışları Üzerindeki Etkisi”, Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, S. 8 (Aralık), ss. 144-67.

BAUDRILLARD Jean, 2011, Simülakrlar ve Simülasyon, çev. Oğuz Adanır, Ankara: Doğu Batı Yayınları.

BAUMAN Zygmunt, 2006, Sosyolojik düşünmek, çev. Abdullah Yılmaz, İstanbul: Ayrıntı Yayınları.

BAYKAL Elif, 2018, “Sosyal Kimlik Teorisi Perspektifiyle Kraliçe Arı Sendromu”, Karadeniz Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Dergisi, C. 8, S. 16.

CARUANA Nicholas J., R. Michael MCGREGOR, Laura B. STEPHENSON, 2015, “The Power of the Dark Side: Negative Partisanship and Political Behaviour in Canada”, Canadian Journal of Political Science, C. 48, S. 4, ss. 771-89, doi:10.1017/S0008423914000882.

ÇELIK Fikriye, 2018, “Post-Truth’un Gücü Adına: ‘Güç Bende Artık’”, TRTakademi, C. 3, S. 6.

DARITY William A. (ed.), 2008, International Encyclopedia of the Social Sciences. 2. ed, Detroit, Mich.: Macmillan Reference USA, an imprint of Thomson Gale.

DAWSON Richard E., Kenneth PREWITT, Karen S. DAWSON, 1977, Political Socialization, Boston, Toronto: Little, Brown And Company.

DIKMEN Ahmet Alpay, N. İlter ERTUĞRUL, 2009, Kriz Ve... Toplum, İnsan, İdeoloji, Ekonomi, Kızılay, Ankara: Tan.

DITTO Peter H. vd., 2019, “At Least Bias Is Bipartisan: A Meta-Analytic Comparison of Partisan Bias in Liberals and Conservatives”, Perspectives on Psychological Science, C. 14, S. 2, ss. 273-91, doi:10.1177/1745691617746796.

EAGLETON Terry, 2005, İdeoloji, İstanbul: Ayrıntı.

ELLIS Robert M, 2015, Middle Way Philosophy, Carolina: Lulu,.

ERGIL Doğu, 1983, İdeoloji ve Milliyetçilik, Ankara: Turhan Kitabevi.

FREUD Sigmund, 2006, Kitle Psikolojisi, çev. Kâmuran Şipal, İstanbul: Cem Yayınevi.

GÖKSU Turgut, 2007, Sosyal psikoloji, Ankara: Seçkin.

GÜRSES Hakan, 1999, “Kimlik Kavramı Üzerine Düşünceler”, Birikim Dergisi, S. 121.

GÜZEL Cemal, 2003, “Platon’un Bilgi Görüşü”, Haccettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi, C. 20, S. 2.

HARLAK Hacer, 2000, Önyargılar: psikososyal bir inceleme., İstanbul: Sistem.

HOGG Michael A, 1997, Sosyal psikolojik açıdan grupta bütünleşme, çev. Aliye Mavili Aktaş, İstanbul: Sistem.

HOGG Michael A, Graham M VAUGHAN, 2011, Sosyal psikoloji, çev. İbrahim Yıldız, Aydın Gelmez, Ankara: Ütopya Yayınevi.

HORKHEIMER Max, 2010, Akıl tutulması, İstanbul: Metis Yayınları.

HORTAÇSU Nuran, 1998, Grup içi ve gruplar arası süreçler, Ankara: İmge Kitabevi.

İNSEL Ahmet, 2012, İktisat ideolojisinin eleştirisi, İstanbul: Birikim.

KALEV Henriette Dahan, 2003, “The Gender Blindness of Good Theorists: An Israeli Case Study”, Journal of International Women’s Studies, S. January 2003.

KARA Bülent, 2016, “Globalleşme Sonucu Söylemler ve Medya Bağlamında İdeoloji”, 21. Yüzyılda Eğitim ve Toplum, C. 5, S. 14.

KARA Uğur, 2004, Sosyal devletin yükselişi ve düşüşü, Ankara: Maki Basın Yayın.

KARAKUŞ Hatice, 2014, “Kraliçe Arı Sendromu - Pembe Taciz”, Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, C. 2, S. 1.

KÖMÜRCÜ Derya, 2014, “Partili Olmak: Cumhuriyet Halk Partisi’nde Genç Üyelerin Siyasal Toplumsallaşma Süreçleri”, Alternatif Politika, C. 6, S. 2.

KÜÇÜKSILLE Engin, Hayrettin USUL, 2012, “Bilişsel Önyargılar Ve Yatırımcı Kararlarına Etkileri”, Yalova Sosyal Bilimler Dergisi, S. 4.

LORDOĞLU Kuvvet, Mustafa ASLAN, 2012, “Türkiye İşgücü Piyasalarında Etnik Bir Ayırımcılık Var Mıdır?”, Çalışma ve Toplum, S. 2.

MARDIN Şerif, 1995, Bütün eserleri diszisi. 3: İdeoloji. 3. baskı, Cağaloğlu, İstanbul: İletişim Yayınları.

NYHAN Brendan, Jason REIFLER, 2010, “When corrections fail: The persistence of political misperceptions”, Political Behavior, C. 32, S. 2, ss. 303–330, doi:10.1007/s11109-010-9112-2.

RODRIQUEZ Jason, 2006, “Color-Blind Ideology and the Cultural Appropriation of Hip-Hop”, Journal of Contemporary Ethnography, C. 35, S. 6, ss. 645-68, doi:10.1177/0891241606286997.

SALLAN GÜL Songül, 2006, Sosyal devlet bitti, yaşasın piyasa! yeni liberalizm ve muhafazakarlık kıskacında refah devleti. 2. baskı, Ankara: Ebabil Yayınları.

SAY Gökçe Nur, Mahmut MÜJDECI, 2016, “Oksitosin ve Psikiyatrik Bozukluklar”, Psikiyatride Guncel Yaklasimlar - Current Approaches in Psychiatry, C. 8, S. 2, s. 102, doi:10.18863/pgy.17749.

SCHMITT-BECK Rüdiger, 2015, “Bandwagon Effect”, The International Encyclopedia of Political Communication, ed. Gianpietro Mazzoleni, Hoboken, NJ, USA: John Wiley & Sons, Inc., ss. 1-5, doi:10.1002/9781118541555.wbiepc015.

ŞAH Umut, 2012, “Eşcinselliğe, Biseksüelliğe ve Transseksüelliğe İlişkin Tanımlamaların Homofobi ve LGBT Bireylerle Tanışıklık Düzeyi ile İlişkisi”, Psikoloji Çalışmaları, C. 32, S. 2, ss. 23-48.

ŞEKER Emrullah, 2017, “Aşk ve İdeoloji Bağlamında Psikanalitik Söylem Çözümlemesi”, Bitlis Eren Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, C. 6, S. 2, ss. 194-222.

ŞEN Y. Furkan, 2004, Globalleşme sürecinde milliyetçilik trendleri ve ulus devlet., Ankara: Yargı Basım Yayım.

UĞURLU Örgen, 2013, “Dönüşen Kentlerde Çingene Olmak: İzmit Örneği/Being A Gipsy in Transforming Cities: The İzmit Case”, Mülkiye Dergisi, C. 37, S. 1, ss. 71-104.

URAS Ufuk, 2004, İdeolojilerin sonu mu?: söylem ve eylem üzerine eleştirel bir yaklaşım, İstanbul: Chiviyazıları Yayınevi.

USTA Aydın, 2009, “Etnik Siddet Olgusu Üzerine sosyo-Psikolojik Bir Degerlendirme”, Polis Bilimleri Dergisi, C. 11, S. 2.

UYGUR Akyay, Hasan KOÇ, 2010, “Örgütsel Sadakat ve Örgütsel Bağlılık: Siyasi Partiler Açısından Bir Analiz”, İşletme Araştırmaları Dergisi, C. 2, S. 4.

VOLKAN Vamik D, 2005, Körü körüne inanç: kriz ve terör dönemlerinde geniş gruplar ve liderleri, ed. Özgür Karaçam, İstanbul: Okuyan Us.

URL-1 Encyclopaedia Britannica. “Conformation Bias” https://www.britannica.com/Science/Confirmation-Bias Erişim Tarihi: 01.06.2019

Url-2 T24 Bağımsız İnternet Gazetesi “Kim Olduğunu Sanıyorsun Sen Arkadaşım” https://t24.com.tr/Yazarlar/Cemal-Tuncdemir/Kim-Oldugunu-Saniyorsun-Sen-Arkadasim,16230 Erişim Tarihi:01.06.2019

URL-3 Avrupa Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Enstitüsü https://eige.europa.eu/Thesaurus/Terms/1157 Erişim Tarihi:11.06.2019

URL-4 Taş Parçaları https://www.antoloji.com/Tas-Parcalari-Siiri/ Erişim Tarihi:11.06.2019

URL-5 Nefretin Gözü Kördür, Tıpkı Aşk Gibi http://www.offcourse.com.tr/Tr/Blog/Nefretin-Gozu-Kordur-Tipki-Ask-Gibi Erişim Tarihi: 11.06.2019

URL-6 Aşkın Gözü Bilimsel Olarak da Körmüş http://www.star.com.tr/Yerel-Haberler/Askin-Gozu-Bilimsel-Olarak-da-Kormus-176523/ Erişim Tarihi 11.06.2019

Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NoDerivatives 4.0 International License.

Copyright (c) 2020 Rating Academy Ar-Ge Yazılım Yayıncılık Eğitim Danışmanlık ve Organizasyon Ticaret Ltd. Şti

Downloads

Download data is not yet available.