HOPE IN GASTRONOMY: AS AN EXAMPLE OF SOCIAL ENTREPRENEURSHIP ‘‘HAYATA SARIL LOKANTASI’’

Main Article Content

Onur Özden
Serdar Sünnetçioğlu
Ferah Özkök

Abstract

Social entrepreneurship explains the social benefits supply-based activities of hybrid organisations that remain in between nonprofit non-governmental organisations and profit-oriented sectors. It has been seen that corporate social responsibility activities have increased in recent years in tourism establishments but an application that could be examined under the name of social enterprise haven’t often been encountered. In this study ''Hayata Sarıl Lokantası'' examined as an example of social entrepreneurship. This self-financing enterprise provides disadvantageous individuals in the community free meal, providing job, and psychological support by means of earning income through restaurant activities. However, this follows a policy that is respectful to the partners and the environment. In this context, data was collected by using interviews, observations and participant observation techniques of qualitative research methods in order to investigate restaurant activities in depth. The collected data were subjected to descriptive analysis. It has been seen that the supports provided by the social enterprise are in a wide range from physiological needs to social needs. With this case study, it is expected that it will be an example for the enterprises in other sectors, especially tourism sector.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
Özden, O., Sünnetçioğlu, S., & Özkök, F. (2018). HOPE IN GASTRONOMY: AS AN EXAMPLE OF SOCIAL ENTREPRENEURSHIP ‘‘HAYATA SARIL LOKANTASI’’. JOURNAL OF AWARENESS, 3(Özel Sayı), 41-52. https://doi.org/10.26809/joa.2018548597
Section
Articles

References

ARTHUR, L., KEENOY, T., SCOTT-CATO, M. (2006). “Where is the ‘social’ in social enterprise?”. 3rd Annual Social Enterprise Conference, 22-23 June London, South Bank University.
ASLAN, G., ARAZA. A., BULUT, Ç., 2012, Sosyal Girişimciliğin Kavramsal Çerçevesi, Girişimcilik ve Kalkınma Dergisi, 7(2), 69 – 88.
ATEŞOĞLU, İ., TÜRKER, A., 2010, Konaklama İşletmelerinin Sosyal Sorumluluk Faaliyetlerine Yaklaşımı: Muğla İli Örneği, Süleyman Demirel Üniversitesi İ.İ.B.F. Dergisi, 15(3):207-226.
BOZKURT, Ö., ERDURUR, K., 2013, Girişimci Kişilik Özelliklerinin Girişimci Kişilik Eğilimindeki Etkisi: Girişimciler Üzerinde Bir Araştırma, Girişimcilik ve Kalkınma Dergisi, 8(2), 57 – 78.
CUİKER, W., TRENHOLM, S., CARL, D., GEKAS, G., 2011, Social Entrepreneurship: A Content Analysis, Journal of Strategic Innovation and Sustainability, 7(1), 99-119.
ÇETİNDAMAR, D., TUTAL, E., TİTİZ, S., TALUK, Ş., 2010, http://www.sogenc.org/dosyalar/54Sosyal%20D%C3%B6n%C3%BC%C5%9F%C3%BCm%20Ajanlar%C4%B1.pdf (Erişim Tarihi: 15.03 2018).
DOWN CAFE, 2018, http://www.downcafe.org/basinda-biz/ (Erişim Tarihi: 14.06.2018).
ERSEN, B. T., KAYA, D., MEYDANOĞLU, Z., 2010, Sosyal Girişimler ve Türkiye İhtiyaç Analizi Raporu, TÜSEV Yayınları, İstanbul.
IŞIK, V., 2013, Kurumsal sosyal Sorumluluğun Değiştirdiği Çalışma Kavramı ve Yeni Bir Çalışma Alanı Olarak Sosyal Girişimler, Sosyal Güvenlik Dergisi, 3(1), 101 – 131.
IŞIK, V., 2018, Değişen Çalışma Anlayışı ve sosyal Girişimler: Ashoka Türkiye Üyeleri Üzerine Bir Alan Araştırması, Üçüncü Sektör Sosyal Ekonomi, 53(1), 229-258.
KOZAK, M., 2015, Bilimsel Araştırma: Tasarım, Yazım ve Yayım Teknikleri, Detay Yayıncılık, Ankara.
ÖZAYDIN, M. M., 2013, Refah Devletinin Krizi, Sosyal Politikanın Dönüşümü ve Yükselen Sivil Toplum, Hak – İş Uluslararası Emek ve Toplum Dergisi, 2(3), 75 – 91.
PALZ, S. BOZ, İ., 2008, Üniversite Mezunu Yetişkinlerin Farklı Organizasyonlarda Gönüllü Hizmet Vermesini Etkileyen Faktörler, Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 11(19), 95-106.
PREDO, A. M., MCLEAN, M., 2006, Social Entrepreneurship: A Critical Review of the Concept, Journal of Word Business, 41, 56 – 65.
SAİFAN, S. A., 2012, Social Entrepreneurship: Definition and Boundaries, Technology Innovation, Management Review, February 2012, 22-27.
SANTOS, F. M., 2012, A positive Theory of Social Entrepreneurship, Journal of Business Ethics, 111(3), 335 – 351.
THOMPSON, J., ALVY, G., LESS, A., 2000, Social Entrepreneurship - A New Look at the People and the Potential, Management Decision, 38(5), 328 – 338.
THOMPSON, J. L., 2002, The World of the Social Entrepreneur, International Journal of Public Sector Management, 15(5), 412-431.
TÜRKER, N. UÇAR, M., 2013, Konaklama İşletmelerinin Sosyal Sorumlulukları, İşletme Araştırmaları Dergisi, 5(3), 155-183.
YILDIRIM, A. ve ŞİMŞEK, H., 2016, Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri, Seçkin Yayıncılık, Ankara.
YORULMAZER, G., DOĞAN, O., 2017, Turizm İşletmelerindeki Kurumsal Sosyal Sorumluluk Uygulamalarının Satın Alma Niyeti Üzerindeki Etkileri: Turistlere Yönelik Bir Araştırma, Gümüşhane Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Elektronik Dergisi, 8 (21), 49-75.

Most read articles by the same author(s)