The Relationship Between University Students' Demographic Characteristics and Sense of Believing to Success

Main Article Content

Aysen ŞİMŞEK KANDEMİR
Öznur GÖKKAYA

Abstract

Human beings have always wanted to be successful both economically and socially. It is only possible to believe. Therefore, succeeding believes in success. There is a sense of happiness with success. According to some studies, a sense of happiness leads to success. For this reason, studies on believing in success are very important. In this study, the relationship between the demographic characteristics of university students and the feelings of believing in success is statistically analyzed. For this purpose, a scale was determined. The validity and reliability tests of the scale applied to university students were performed. Then, statistical analyzes were performed.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
ŞİMŞEK KANDEMİR, A., & GÖKKAYA, Öznur. (2018). The Relationship Between University Students’ Demographic Characteristics and Sense of Believing to Success. JOURNAL OF AWARENESS, 3(Özel Sayı), 315-320. https://doi.org/10.26809/joa.2018548642
Section
Articles

References

Can H., (1985), Başarı Güdüsü ve Yönetsel Başarı, Hacettepe Üniversitesi İİBF Yayınları, Ankara
Çağıran Sinan, İnanmak Başarıyı Nasıl Etkiler? http://blog.milliyet.com.tr/inanma-basariyi-nasil-etkiler-/Blog/?BlogNo=9405
Eren A., S., (2016), Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Öğrencilerinin Girişimcilik Özelliklerinin Belirlenmesine Yönelik Nicel Bir Araştırma, Girişimcilik ve İnovasyon Yönetimi Dergisi, 5(1), 97-128

Howie S., J. and Pietersen J., J., (2001), Mathematics Literacy of Final Year Students: South African Realities, Studies in Educational Evaluation, 27, 7-25
Kaya N., Selçuk S., (2007), Bireysel Başarı Güdüsü Organizasyonel Bağlılığı Nasıl Etkiler, Doğuş Üniversitesi Dergisi, 8(2), 175-190
Lam, G., (2014), A Theoretical Farmework of the Relation Berween Socıoeconomıc Status and Academic Achıevement of Students, ERIC, Search Education Resources, 134(3), 326-331

Pajares F.(2003), Self-Efficacy Beliefs, Motivation, and Achievement in Writing: A Review of the Literature, Reading &Writing Quarterly, 19(2), 139-158

Pekrun, R., Elliot, A. J. & Maier, M. A. (2009). Achievement Goals and Achievement Emotions: Testing a Model of Their Joint Relations with Academic Performance. Journal of Educational Psychology, 101(1), 115- 135.
Sarı E., (2016), Özgüven Duygusu, Nokta E-Book Publishing, Antalya
Sarıer (2016), Türkiye’de Öğrencilerin Akademik Başarısını Etkileyen Faktörler:
Bir Meta-Analiz Çalışması, Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 31(3),609-627
Sarıtaş, A., ve Duran G., (2017), Üniversite Öğrencilerinin Girişimcilik Eğilimlerinin Tespitine İlişkin Bir Araştırma, Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 5(1),147-165
Ural A. ve Kılıç İ.(2006), Bilimsel Araştırma Süreci SPSS ile Veri Analizi, Detay Yayıncılık, Ankara
Uluköylü, M., ve Demireli C.,(2014), Cinsiyetin Girişimcilik Özellikleri Üzerine Etkisi,: Erkek Girişimciliğin ve Kadın Girişimciliğin Karşılaştırılmalı Analizi, Yönetim ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi, 22, 47-55
Üzbe.N. ve Bacanlı H., (2015), Başarı Hedef Yönelimi, Benlik Saygısı ve Akademik Başarının Kendini Engellemeyi Yordamadaki Rolü, 13(1), 33-50
Yılmaz E., ve Sünbül A.,M.,(2009), Üniversite Öğrencilerine Yönelik Girişimcilik Ölçeğinin Geliştirilmesi, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 21, 195-203