ANALYSİS OF THE RELATIONSHIP BETWEEN OF DEMOGRAPHİC CHARACTERISTICS AND VOLUNTARY SOCIAL RESPONSIBILITY PERCEPTION BY OFFICE WORKERS

Main Article Content

Esra YALÇIN
Ahmet UÇAKTÜRK
Tülay UÇAKTÜRK

Abstract

The purpose of this research what are the questions related to the perception of voluntary social responsibility of enterprises they work for office workers identified in this study as a basis for research questions and according to the detection of differences in demographic variables in this context it has been the aim of the research. For this purpose, a field research was conducted on people who work in the public sector in Kocaeli. In the scope of the research, a survey was applied to the office workers in the public sector. As a result study, frequency tables were prepared as a result of the answers given by the employees. Percentage and frequency distributions were made with the data obtained and their perceptions about voluntary social responsibility were determined.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
YALÇIN, E., UÇAKTÜRK, A., & UÇAKTÜRK, T. (2018). ANALYSİS OF THE RELATIONSHIP BETWEEN OF DEMOGRAPHİC CHARACTERISTICS AND VOLUNTARY SOCIAL RESPONSIBILITY PERCEPTION BY OFFICE WORKERS. JOURNAL OF AWARENESS, 3(Özel Sayı), 341-352. https://doi.org/10.26809/joa.2018548645
Section
Articles

References

Akıncıoğlu, Y., (2012). Gönüllü Kurumsal Sosyal Sorumluluk Kavramı ve Türkiye Uygulamaları. İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi.
Cingöz, A., & Akdoğan A. (2012). İşletmelerin Kurumsal Sosyal Sorumluluk Faaliyetleri: Kayseri ilinde bir uygulama. Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 16 (3), 331-349.
Bayraktaroğlu, G., & Özgen Ö. (2008). Sosyal Sorumluluk Konusunda Tüketicilerin Beklentileri: Analitik hiyerarşi süreci yöntemi ile önceliklerin belirlenmesi. İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 22 (1), 321;341
Gürol, Y., Büyükbalcı, B., Bal, Y., & Berkin, E. (2010). Kurumsal Sosyal Sorumluluk Kavramı ve Gelişmekte Olan Ülkelerde Konuya Bakış. İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi, 43, 135-162.
Güzel, T. (2010). Kurumsal Sosyal Sorumluluk Yönelimli Otel İşletmeleri Uygulamaları. Trakya Üniversitesi, Sosyal Bilimler Dergisi, 12 (1), 285-304.
İliç, K., D. (2010). İşletmelerin Kurumsal Sosyal Sorumluluk Düzeylerinin Belirlenmesine Yönelik Bir Literatür Taraması. Ege Üniversitesi Ege Akademik Bakış, 10(1), 303-318.
Nalbant, E. (2005). İşletmelerde Sosyal Sorumluluk ve İş Ahlakı. Celal Bayar Üniversitesi, Yönetim ve Ekonomi Dergisi, 12 (1), 193-201.
Peltekoğlu B. F. (2001). Halkla ilişkiler nedir? İstanbul: Beta.
Tütüncü, Ö. (2008).SA 8000 Sosyal Sorumluluk Standardı İle İş Yaşamı Kalitesi Arasındaki İlişki, Dokuz Eylül Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 10(2), 169-199.
Yalçın, E., (2016). Ofis Çalışanlarının İşletmelerin Uyguladıkları Sosyal Sorumlulukları Algılama Düzeyleri. Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara