THE POETIC STRUCTURE OF LEXICAL UNITS OF AZERBAIJAN BAYATIES

Main Article Content

Gülqız Hacıbala Mirzəyeva (Adilova)

Abstract

Bayaties are poetic language examples reflecting the richness of vocabulary, the colourfulness of mother tongue`s expression capabilities, the fluency of the sound structure and the stability of the grammatic structure. The main purpose of the article is investigating the poetechnical level of the oral literary language in the evolutionary stages of the popular language, the role of the folklore style on the lexic layer of the language, the richness of the expression possibilities basing on the factual linguistic materials.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
Mirzəyeva (Adilova), G. (2018). THE POETIC STRUCTURE OF LEXICAL UNITS OF AZERBAIJAN BAYATIES. JOURNAL OF AWARENESS, 3(Özel Sayı), 409-416. https://doi.org/10.26809/joa.2018548652
Section
Articles

References

1. Abdullayev B. və b. Azərbaycan bayatıları. Bakı, 1984.
2. Adilov M. Xalq şeirinin ritmi haqqında. Azərbaycan folklorşünaslığı məsələləri. Bakı: ADU-nun nəşri,1983.
3. Aristotel. Poetika.Bakı,2006.
4. Dəmirçizadə Ə.Azərbaycan ədəbi dilinin tarixi. Bakı, 1979.
5. Dəmirçizadə Ə. KDQ dastanların dili. Bakı,1959.
6. Həsənov H. Azərbaycan dilinin leksikası. Bakı, 2001.
7. Kitabi-Dədə Qorqud ensilopediyası.II cild. Bakı, 2000.
8. Qasımov H. Bayatılar. Azərnəşr.1960.
9. Məmmədova A. Bayatılar. 1977.
10. Məmmədova Sevil. Bayatıdan dastana. Bakı.2010.