TRACING INNOVATION IN VISION STATEMENTS: A STUDY ON METROPOLITAN MUNICIPALITIES IN TURKEY

Main Article Content

Filiz Tufan EMİNİ
Çağlar Eren AYAZ

Abstract

The rapid change in the world, creates new problems and traditional methods are often inadequate to solve them. This change also takes place in the field of management and traditional management method is replaced by governance. Innovation is needed for the solution of the emerging problems in the public service and provision of new approaches such as citizen orientation and participation.


Although the power and facilities of the government makes the implementation of innovation in the public sector easier, there are many factors that makes this process difficult. When the positive effects of innovation on the development of countries and welfare of the society is considered, it is clear that, these preventive factors must be eliminated and innovation must be provided. From this point of view, the vision notifications, which represent the point that the institutions want to reach in the future, are an important indicator for revealing the level of support for innovation. Vision statements of the Metropolitan Municipalities, which are located in their strategic plans published on their websites, are examined in this study.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
EMİNİ, F., & AYAZ, Çağlar E. (2018). TRACING INNOVATION IN VISION STATEMENTS: A STUDY ON METROPOLITAN MUNICIPALITIES IN TURKEY. JOURNAL OF AWARENESS, 3(Özel Sayı), 331-340. https://doi.org/10.26809/joa.2018548644
Section
Articles

References

ÇELİK, N. (2016), Yenilikçilik Konusunda Yapılan Doktora Tezlerinin İçerik Analizi Yöntemiyle Değerlendirilmesi, Uluslararası Ekonomi ve Yenilik Dergisi, 2 (1), ss. 29-42.
ÇETİN, S. (2009), Vizyon Yönetimi, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 22, ss. 95-103.
DEMIR, K. (2006), Rogers’ın Yeniliğin Yayılması Teorisi ve Internetten Ders Kaydı. Educational Administration: Theory and Practice, (47), ss. 367-392.
DOĞAN, S. ve HATİPOĞLU, C. (2009), Küçük ve Orta Boy İşletmelerde Vizyon Açıklamasının İşletmenin Performansına Etkisine İlişkin Bir Araştırma, Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 23 (2), ss. 81-99.
DURAN, C. ve SARAÇOĞLU, M. (2009), Yeniliğin Yaratıcılıkla Olan İlişkisi ve Yeniliği Geliştirme Süreci, Yönetim Ve Ekonomi, 16 (1), ss. 57-71.
DURNA, U. ve EREN, V., (2002), Kamu Sektöründe Stratejik Yönetim, Amme İdaresi Dergisi, 35(1), ss.55-61.
GÖKER, A. (2018). Ulusal Inovasyon Sistemi ve Üniversite-Sanayi Işbirliği. http://www.inovasyon.org/pdf/AYK.MMO_Ist_Eylul01Rev_1.pdf, (Erişim Tarihi: 07.09.2018).
GÜNER, S. (2005), Stratejik Yönetim Anlayışı ve Kamu Yönetimi, Türk İdare Dergisi, 446, ss. 61-78.
NAKTIYOK, A. (2007), Yenilik Yönelimi ve Örgütsel Faktörler, İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 21(2), ss. 211-230.
OCAK, M., GÜLER, M. ve BASIM, N. (2016), “Türk Savunma Sanayi Firmaları Vizyon ve Misyon İfadelerinin İçerik Analizi”, Yönetim ve Ekonomi, 23 (2), ss. 503-518.
ÖZER, M.A. (2015), İşletmelerde Stratejinin Önemi Üzerine Değerlendirmeler, Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi, 7(14,), ss. 69-84.
ŞAHİN, V., BİLGİLİ, M. ve KOCALAR, A.O. (2015), Coğrafya Lisans Öğrencilerinin Eğitimdeki İnovasyon ile İlgili Görüşleri, Turkish Studies International Periodical for the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic , 10/11, ss. 1411-1426.
TATLI, M. ve ÜSTÜN, F. (2018), BİST 100 Endeksindeki Firmalarin Misyon, Vizyon, Örgütsel Değer Ve Stratejik Amaçlarinin İçerik Analizi, Ekonomi, Politika & Finans Araştırmaları Dergisi, 2018, 3(1), ss.18-31.
TDK (2018a), Bilim ve Sanat Terimleri Ana Sözlüğü, http://tdk.gov.tr/index.php?option=com_bilimsanat&view=bilimsanat&kategoriget=terim&kelimeget=vizyon&hngget=md, (Erişim Tarihi: 07.09.2018).
TDK (2018b), Bilim ve Sanat Terimleri Ana Sözlüğü, http://tdk.gov.tr/index.php?option=com_bilimsanat&view=bilimsanat&kategoriget=terim&kelimeget=yenilik&hngget=md, (Erişim Tarihi: 07.09.2018).
TUNÇBİLEK, M.M. ve BAYRAKÇI, S. (2017), Üniversitelerde Algılanan Liderlik Vizyon ve Örgüt Yapısının İnovasyon Yönetimine Etkisi: Karabük Üniversitesi Örneği, İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi İşletme İktisadı Enstitüsü Yönetim Dergisi, 28 (83), ss. 48-84.
ÜLGEN, H., ve MİRZE, S. K. (2014). İşletmelerde Stratejik Yönetim, Beta Basım Yayım Dağıtım, İstanbul.
YILDIRIM, A. (1999), Nitel Araştırma Yöntemlerinin Temel Özellikleri ve Eğitim Araştırmalarındaki Yeri ve Önemi, Eğitim ve Bilim, 23(112), ss. 7-17.
YILDIRIM, A. ve ŞIMŞEK, H. (2011), Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri, Seçkin Yayıncılık, Ankara.