IMPLEMENTATION OF VISUAL LITERACY SKILLS ACTIVITIES FOR MIDDLE SCHOOL SEVENTH GRADE STUDENTS

Main Article Content

Yusuf AVCI
Gamze ÇELİK

Abstract

Improving visual literacy skill will also help individual to comprehend his/her environment well.  The purpose of the research; is to make a trial on the method on using and benefiting visual activities of the seventh grade students. In the evaluation of visual literacy skills of the group, where visual literacy skills activities are performed, how is the interpretation and interpretation of visual literacy skills? Activities for secondary school seventh grade Turkish courses were established for the research. Following the implementation of these activities, the activities of the students were evaluated by three experts.The results of the qualitative research were examined. The method of research is document analysis. A total of twenty-two students from a secondary school in Çanakkale. Nine of the female and thirteen students are male. The researcher evaluated the activities with two experts. Questions have been created to determine the status of students in visual literacy skills in their activities. Activities were evaluated and students' studies were evaluated. While making these determinations, another education expert and a language specialist were assisted. The data obtained were interpreted and recommendations were presented.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
AVCI, Y., & ÇELİK, G. (2018). IMPLEMENTATION OF VISUAL LITERACY SKILLS ACTIVITIES FOR MIDDLE SCHOOL SEVENTH GRADE STUDENTS. JOURNAL OF AWARENESS, 3(Özel Sayı), 697-714. https://doi.org/10.26809/joa.2018548681
Section
Articles

References

ARIKAN, A., 2009, Edebiyat Öğretiminde Görsel Araç Kullanımı: Kısa Öykü Örneği, Ondokuz
Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 27, 1-16.
CANÇAT, Kısaoğulları, A., 2016, Görsel Sanat Eğitiminde Yüzey Teknikleri ve Anlam
Problematiği. Sed,4 (1), 19-36.
ÇAĞLAYAN, S.,KORKMAZ M., ÖKTEM G., 2014, Sanatta Görsel Algının Literatür Açısından
Değerlendirilmesi, Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi, Cilt: 3, Sayı: 1, 160-173.
DEBES, J., 1969, “What is ‘Visual Literacy?’”. International Visual Literacy
Association. http://fod.msu.edu/oir/visual-literacy [Erişim Tarihi: 20 Aralık 2012]
DEMİREL, Ö., 2012, Eğitimde program geliştirme kuramdan uygulamaya. Ankara: Pegem
Akademi.
FREY, N. & FISHER, D., 2010, Graphic novels: Composing With Sequential Art In High School
English And History. New England Reading Association Journal, Volume:45,
Number:2, 9-15.
MADEN S., ALTUNBAY M., 2016, Türkçe Eğitiminde Görsel Sunu ve Görsel Okuma Aracı Olarak
Grafik ve Tabloların Kullanımı, Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim Dergisi, 5 (4),
1971-1983.
MEB, 2006, İlköğretim Türkçe dersi öğretim programı ve kılavuzu (6,7,8. Sınıflar). T. C.
Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı, Ankara: Devlet Kitapları Müdürlüğü.
ÖZTÜRK, N., 2013, Türk Resminde Masalsı Anlatımı Benimseyen Sanatçılar: Cihat
Burak/Nuri Abaç/ Burhan Uygur, Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi, Kasım 2013, Citl:2, Sayı:4, 113-118.
SANALAN, A., SÜLÜN, A., ÇOBAN, A., 2007, Görsel Okuryazarlık, Erzincan Eğitim Fakültesi
Dergisi, Cilt-Sayı: 9-2, s:33-47.
YILDIRIM, A. ve ŞİMŞEK, H., 2011, Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri. Ankara:
Seçkin Yayınları.
ZEREN, G., ARSLAN, R., 2009, Bir Eğitim Süreci Olarak Görsel okuryazarlık, TSA /Yıl:13, S:3,43-52).