FINANCIAL PERFORMANCE EVALUATION WITH GRAY RELATED ANALYSIS METHOD: A RESEARCH ON BIST 100

Main Article Content

Ümran ŞENGÜL
Nalan ECE

Abstract

In this study, the financial performances of BIST 100 companies were analyzed between 2005 and 2017. In order to evaluate the financial performance of the companies in years, asset profitability, return on equity, profitability of sales, market value / book value ratio, price earning ratio, market value were taken. In the performance evaluation, Gray Relational Analysis (GRA) method was used in Multi Criteria Decision Making techniques. Thus, it has been investigated whether BIST100 companies have generally profitable, effective and high stock returns by periods. In addition, the relationship between TRL values and stock returns of BIST100 companies has been tried to be demonstrated.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
ŞENGÜL, Ümran, & ECE, N. (2018). FINANCIAL PERFORMANCE EVALUATION WITH GRAY RELATED ANALYSIS METHOD: A RESEARCH ON BIST 100. JOURNAL OF AWARENESS, 3(Özel Sayı), 865-880. https://doi.org/10.26809/joa.2018548698
Section
Articles

References

AKBULUT, İ., AYDIN, S. & ELEREN, A., 2016. Gri İlişkisel Analiz ile Tedarik Zinciri Performansının Değerlendirilmesi; Otomotiv Sektöründe bir Uygulama, Uluslararası Katılımlı 16. Üretim Araştırmaları Sempozyumu, İstanbul Teknik Üniversitesi – İşletme Fakültesi, 33-37.
AKGÜÇ, Ö., 1998. Finansal Yönetim. İstanbul: Muhasebe Enstitüsü Yayını:65.
ALPAY, M. & SAKINÇ, İ., 2017. Türkbankacılık Sektörünün Yeniden Yapılandırma Öncesi ve Sonrası Gri İlişkisel Analizile Finansal Performans Analizi, Ömer Halisdemir Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi,10(2), 49-61.
AŞIR, Ö. & DEMİRKOL, İ., 2018. Lojistik Sektöründe Faaliyet Gösteren İşletmelerin SWARA ve GİA Yöntemleri ile Analizi, Kırıkkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi,8(1), 71-86.
AKTAŞ, R., DOĞANAY, M.M., GÖKMEN, Y., GAZİBEY, Y., ve TÜREN, U., 2015, Sayısal Karar Verme Yöntemleri, Beta Yayınevi.
AYAYDIN,H, DURMUŞ, S. & PALA, F., 2017. Gri İlişkisel Analiz Yöntemiyle Türk Lojistik Firmalarında Performans Ölçümü. Gümüşhane Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 8(21), 76-94.
AYDENİZ, E., 2009. Makroekonomik Göstergelerin Firmaların Finansal Performans Ölçütleri Üzerindeki Etkisinin Ölçülmesine Yönelik Bir Araştırma: İMKB’ye Kote Gıda ve İçecek İşletmeleri Üzerine Bir Uygulama, Marmara Üniversitesi İİBF Dergisi,27(2), 263-277.
BAĞCI, H. & BAĞCI AYDOĞDU, S., 2017. Turizm Sektöründe Etkinlik Analizi: Türkiye Örneği, Sosyal ve Beşeri Araştırmalar, Çizgi Kitapevi, İstanbul, ISBN: 978-605-196-094-4, 80-86.
BAŞDEĞİRMEN, A. & TUNCA, M., 2017. Lojistik Sektöründe Faaliyet Gösteren İşletmelerin Finansal Performanslarının Gri İlişkisel Analiz ile Seğerlendirilmesi. Süleyman Demirel İİBF Dergisi, 22(2),327-340.
BAŞDEĞİRMEN, B. & IŞILDAK, B., 2018. Ulaştırma Sektöründe Faaliyet Gösteren İşletmelerin Performanslarının Gri İlişkisel Analiz ile Değerlendirilmesi. Süleyman Demirel İİBF Dergisi, 23(2), 563-577.
BAŞ, M. & ÇAKMAK, Z., 2012. Gri İlişkisel Analiz ve Lojistik Regresyon Analizi ile İşletmelerde Finansal Başarısızlığın Belirlenmesi ve Bir Uygulama. Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 12(3), 63-82.
BEKTAŞ, H. & TUNA, K., 2013. Borsa İstanbul Gelişen İşletmeler Piyasası’nda İşlem Gören Firmaların Gri İlişkisel Analiz ile Performans Ölçümü. Çankırı Karatekin University Journal of the Faculty of Economics and Administrative Sciences, 3(2), 185-198.
BURHAN, G. & KAYA, İ., 2017. Borsa İstanbul’da Yer Alan Aracı Kurumların Performansının. Manisa Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi,15(2), 140-164.
BÜYÜKGEBİZ, E., 2013. Ülke Performanslarının Gri İlişkisel Analiz Yöntemi İle Değerlendirilmesi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Süleyman Demirel Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Isparta, Türkiye.
CHAN, J. & TONG , T., 2007. Multi-criteria Material Selections and-of-life Product Strategy: Grey Relations Analysis Approch. Materials and Design, 28(5), 1539-1546.
DEMİR, M. & TUNCAY, M., 2012. Türk Gıda Sektörünün Faaliyet ve Kârlılık Oranları Açısından Analizi: İMKB Gıda Sektöründe İşlem Gören İşletmeler Üzerinde Bir Araştırma (2000-2008 Dönemi). SDÜ İİBF Dergisi, 17(2), 367-394.
DERAN, A. & ERDURU, İ., 2018. Karayolu ve Denizyolu Yük Taşımacılığı Sektörlerinin Finansal Performans Analizi: Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Sektör Bilançoları Üzerine bir Araştırma. Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Dergisi, 11(3), 479-504.
DOĞAN, M., 2013. Measuring Bank Performance with Gray Relational Analysis: The Case of Turkey. Ege Akademik Bakış Dergisi, 13(2), 2015-225.
ECER, F. 2013, Türkiye’deki Özel Bankaların Finansal Performanslarının Karşılaştırılması: 2008-2011 Dönemi”, Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 13 (2): 171- 189.
ECER, F. ve DÜNDAR, S. 2012. “Gri İlişkisel Analiz Yaklaşımıyla Türkiye’deki Özel Sermayeli Mevduat Bankalarının Performanslarının Ölçümü” 13.Uluslararası Ekonometri Yöneylem Araştırması ve Istatistik Sempozyumu, 24-26 Mayıs, Gazimağusa, K.K.T.C.
ECER, F. & GÜNAY, F., 2014. Borsa İstanbul'da İşlem Gören Turizm Şirketlerinin Finansal Performanlarının GİA ile Analizi. Anatolia Turizm Araştırmaları Dergisi,25(1), 35-48.
ELİTAŞ, C., ELEREN, A., YILDIZ, F. & DOĞAN, M., 2012. Gri İlişkisel Analiz ile Sigorta Şirketlerinin Performanslarının Belirlenmesi. 16. Finans Sempozyumu, 10-13 Ekim 2012, Erzurum, 521-530.
FENG, C.-M. & WANG, R.-T., 2000. Performance Evaluation for Airlines Including the Consideration of Financial RatiosM. Journal of Air Transport Management, 6(3), 133-142.
GÜLEÇ, Ö. & AKIN, Ö., 2018. Gri İlişkisel Analiz Yöntemi ile Finansal Performansın Değerlendirilmesi: BIST Çimento Şirketleri Üzerine bir Araştırma, Muhasebe ve Denetime Bakış,18(54), 77-96.
GÜNAY, F., KARADENİZ, E. & DALAK, S., 2018. Türkiye’de En Yüksek Net Satış Gelirine Sahip 20 Şirketin Finansal Performanslarının Gri İlişkisel Analiz Yöntemiyle İncelenmesi. Ömer Halisdemir Üniversitesi İİBF Dergisi, 11(2), 51-73.
GÜNDOĞDU, A., 2017. Türkiye’de Katılım Bankalarının Finansal Performansının Gri İlişki Analizi ile Ölçülmesi. UİİİD-IJEAS, 2018 (17. UİK Özel Sayısı):201-214 ISSN 1307-9832
HO, C., 2006. Measuring Bank Operations Performance: An Approach Based on Grey Relation Aanalysis. Journal of theOperational Research Society, 57, 337-349.
HWANG, S. N. & CHANG, T., 2003. Using Data Envelopment Analysis To Measurement Hotel Managerial Efficiency Change In Taiwan. Tourism Management, 24, 357-369.
JULONG, D., 1989. Introduction to grey system theory. TheJournal of GreySystem, 1, 1-24.
KARADENİZ, E., KOŞAN, L., GÜNAY, F. & BEYAZGÜL, M., 2017. Türk İmalat Sektöründe Finansal Performansın Gri İlişkisel Analiz Yöntemi ile İncelenmesi: Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası İmalat Alt Sektör Bilançolarında bir Araştırma, Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Dergisi, 10(2), 161-184.
KARADENİZ, E., KOŞAN, L., GÜNAY, F. & DALAK, S., 2016. GİA Yöntemiyle Turizm Alt Sektörlerinin Finansal Performanslarının Ölçülmesi. Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 9(44), 1117-1134.
KARKACIER, O. & A.ELİF, Y., 2017. Turizm Sektöründe Gri İlişkisel Analiz (Gia) Yöntemiyle Finansal Performans Değerlemesi. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 37, 154-162.
KENDİRLİ, S. & ÇANKAYA, M., 2016. BIST Turizm Endeksindeki Şirketlerde İşletme Sermayesi Yönetiminin Karlılık Üzerindeki Etkisini Ölçmeye Yönelik bir Araştırma.International Review of Economics and Management,4(2), 46-68.
KULA, V. & BAYKUT, E., 2014. Borsa İstanbul’da İşlem Gören Sigorta ve BES Şirketlerinin Finansal Performansının Gri İlişkisel Analiz Yöntemi ile İncelenmesi. Afyon Kocatepe Üniversitesi İİBF Dergisi, 18(1), 37-54.
LIAO, C-H., CHEN, C-W, WU, H-C, CHANG, M-H. 2009. Grey Relational Analysis of Operational Performance for Mobile Telecommunications Companies in Taiwan. s.l., CMC’09.WRI International Conference, Yunnan, China, Print ISBN: 978-0-7695-3501-2 348-352.
MEYDAN, C., YILDIRIM, B. & SENGER, Ö., 2016. BIST’te İşlem Gören Gıda İşletmelerinin Finansal Performanslarının Gri İlişkisel Analiz Yöntemi Kullanılarak Değerlendirilmesi. Muhasebe ve Finansman Dergisi, 69, 147-169.
NİYAZİ, B., 2017. Finansal Yönetim. İstanbul: Türkmen Yayıncılık.
ÖZBEK, A., 2018. Fortune 500 Listesinde Yer Alan Lojistik Firmaların Değerlendirilmesi. AKÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi,20 (1), 13-26.
ÖZDEMİR, A. İ. & DESTE, M., 2009. Gri ilişkisel analiz ile çok kriterli tedarikçi seçimi: Otomotiv sektöründe bir uygulama. Istanbul University Journal of the School of Business Administration, 38(2), 149-156.
PEKER, İ. & BİRDOĞAN, B., 2011. Gri İlişkisel Analiz Yöntemiyle Türk Sigortacılık Sektöründe Performan Ölçümü. Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi, 4(7), 1-18.
RAHİM, A., BİRCAN, H. & O., A., 2010. Tekstil Firmalarında Finansal Performansın Analitik Hiyerarşi Prosesi ile Ağırlıklandırılmış Gri İlişkisel Analiz Yöntemiyle Değerlendirilmesi. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İİBF Dergisi,7(2), 19-36.
RODRIGUEZ, T. F. E. & ROBAİNA, V., 2004. Outsourcing And Its Impacts On Operational Objectives And Performance: A Study Of Hotel İn The Canary Island. Hospitality Management, 23, 287-306.
SOFYALIOĞLU, Ç., 2011. Süreç Hata Modu Etki Analizini Gri Değerlendirme Modeli. Ege Akademik Bakış, 11(1). 155-164.
ŞİŞMAN, B., & ELEREN, A., 2013. En Uygun Otomobilin Gri İlişkisel Analiz ve ELECTRE Yöntemleri İle Seçimi. Suleyman Demirel University Journal of Faculty of Economics & Administrative Sciences, 18(3). 411-429.
TAYYAR, N., AKCANLI, F., GENÇ, E. & EREM, I., 2014. BIST’e Kayıtlı Bilişim ve Teknoloji Alanında Faaliyet Gösteren İşletmelerin Finansal Performanslarının Analitik Hiyerarşi Prosesi (AHP) ve Gri İlişkisel Analiz (GİA) Yöntemiyle Değerlendirilmesi. Muhasebe ve Finansman Dergisi, Ocak 2014, 19-40.
TAYYAR, N. & GÖKAKIN, E., 2018. BIST Gelişen İşletmeler Piyasasına Dahil Şirketlerin Finansal Performanslarının ÇKKV Yöntemleri ile Analizi. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 17(65), 62-78.
TÜTEK H. H., GÜMÜŞOĞLU Ş. ve ÖZDEMİR A. 2012, Sayısal Yöntemler Yönetsel Yaklaşım, Beta Basım Yayım, 6. Baskı, İstanbul, s. 71-349.
ÜNAL, S., İÇİGEN KÖSE, F. & GÜRDAL, H., 2017. The Financial Performance of Ceramic Industry Companies Listed in Borsa Istanbul. International Association of Social Science Research, ISBN 978-83-943963-8-1 (e-book) , 235-242.
YÜKÇÜ, S. & KAPLANOĞLU, E., 2015. Çok Kriterli Karar Verme Yöntemleriyle Gözaltı Pazarı Şirketlerinin Finansal Performanslarının Belirlenmesi. Muhasebe Bilim Dünyası Dergisi, 17(3), 587-616.