HISTORICAL AND CULTURAL AWARENESS (NİĞDE'S HISTORY AND CULTURE ANTS-2 PROJECT EXAMPLE

Main Article Content

Eser KAHRAMAN
Ahmet KILIÇ
Cüneyt AKYOL

Abstract

The aim of this study is to increase the awareness of the students in public secondary schools against historical places and cultural artifacts, to develop awareness of conservation, to better understand the historical structures in the environment they live in, to create awareness about the historical places in their cities and to establish a history-space relationship. The target group of the project is the secondary school students studying in public schools in the 2017-2018 academic year. Pre-test to measure the students' readiness at the beginning of the project and their knowledge on the historical and cultural works of Niğde; At the end of the project, the final test was applied to the students to measure the information obtained from the project. Moreover, the students evaluated the project with ler End of Day Assessment enc activities and science diaries. In the light of the data obtained; that students' level of knowledge and awareness about the historical and cultural works, geographic and human characteristics of Niğde city increased positively; they enjoyed a positive attitude towards art, history, culture and their fields, and developed a positive attitude towards the preservation of historical monuments and cultural assets.


Key Words: History, culture, consciousness, awareness, Niğde.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
KAHRAMAN, E., KILIÇ, A., & AKYOL, C. (2018). HISTORICAL AND CULTURAL AWARENESS (NİĞDE’S HISTORY AND CULTURE ANTS-2 PROJECT EXAMPLE. JOURNAL OF AWARENESS, 3(Özel Sayı), 665-682. https://doi.org/10.26809/joa.2018548679
Section
Articles

References

KAYNAKÇA:
Akgün, Ş., 2000. Öğretmen ve Adaylarına Fen Bilgisi Öğretimi. Ankara: Pegem A.
Alkış, s. & Oğuzoğlu, Y., 2005. Ülkemiz Koşullarında Tarihi Çevre Eğitiminin Önemini ve Gerekliliğini Arttıran Etkenler. Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, Cilt 2, p. 18.
Bacanlı, H., 2006. Duyuşsal Davranış Eğitimi. ANKARA: Nobel Yayın Dağıtım..
Bağcı, İ., 2007. J. J. Rousseau, Emile ve Çocuğun Sosyal Eğitimi. Eğitim Klasikleri İncelemeleri (Edt. Bahri Ata ve İkram Bağcı) . %1 içindeAnkara: Pegem Yayıncılık, pp. 31-41.
Bayrakal, S., 2010. Tarihi Eser Bilinci, İlgisi ve Farkındalığı: Nevşehir Örneği. Sanat Tarihi Dergisi, 1(19).
Boland, B. M., 2002. “Historic Places: Common Graund for Teachers and Historians. OAH Magazine of History, 16(2).
Çıbık, e. & Emrahoğlu, N., 2008. Proje Tabanlı Öğrenme Yaklaşımının Fen Bilgisi Dersinde Öğrencilerin Mantıksal Düşünme Becerilerinin Gelişimine Etkisi. Ç.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 17(2), pp. 51-56.
Deveci, H. & Çengelci, T., 2006. Sosyal Bilgiler Dersinde Duygusal Zekânın Geliştirilmesi. %1 içindeII. Sosyal Bilimler Kongresi Kitabı. basım yeri bilinmiyor:yazarı bilinmiyor, pp. 140-147.
Doğan, Y. & Sezer, G. O., 2009. A Factor Analysis Study on The Skills and Values Covered in The Social Studies Course. İlköğretim Online, Cilt 2, p. 8.
Erdem, M. & Akkoyunlu , B., 2002. İlköğretim-Online, 1(1), pp. 2-11.
Erdoğan, M., 2011. Ekoloji Temelli Yaz Doğa Eğitimi Programının İlköğretim Öğrencilerinin Çevreye Yönelik Bilgi, Duyuşsal Eğilimler ve Sorumlu Davranışlarına Etkisi. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri. 11(4), pp. 2223-2237.
Güler, M. & Ekinci, Y., 2010. Tarihi Çevre Korumanın Yönetsel Boyutu ve Alan Yönetimi. Çağdaş Yerel Yönetimler, 3(19), pp. 1-24.
İlter, İ., 2014. Çocuk Edebiyatı Aracılığıyla Sosyal Bilgilerin Matematikle Bütünleştirilmesi. International Journal of Human Scienses, p. 1118.
Kan, C., 2010. Sosyal Bilgiler Dersi ve Değerler Eğitimi. Milli Eğitim Dergisi, pp. 138-145.
MEB, 2005. Talim Terbiye Kurulu Başkanlığı, İlköğretim Sosyal Bilgiler Dersi Öğretim Programı ve Kılavuzu. Ankara: Milli Eğitim Basımevi.
Otluoğlu, R., 2004. Sosyal Bilgiler İzlencesine (programına) Bir Bakış. Toplumsallaşma, Kimlik ve Kişilik. %1 içinde I. Sosyal Bilimler Kongresi Kitabı. basım yeri bilinmiyor:yazarı bilinmiyor, pp. 290-300.
Öztürk, C., Keskin, S. & Otluoğlu, R., 2002. Sosyal Bilgiler Öğretiminde Edebi Ürünler ve Yazılı Materyaller. ANKARA: Pegem.
Saban, A., 2002. Çoklu Zekâ Teorisi ve Eğitim. 2 dü. Ankara: Nobel Yayınları.
Safran, M., 2005. İlköğretim Sosyal Bilgiler Dersi Öğretim Programı ve Kılavuzu. Ankara: M. E. B. Devlet Kitapları Müdürlüğü Basımevi.
Stradling, R., 2003. 20. Yüzyıl Avrupa Tarihî Nasıl Öğretilmeli? (Çev. Ayfer Ünal). İstanbul: Türkiye Ekonomik ve Toplumsal Tarih Vakfı.
URL-1, 2017. http://ttkb.meb.gov.tr. [Çevrimiçi]
Available at: http://ttkb.meb.gov.tr/program2.aspx
[Erişildi: 08 01 2017].
Ünal, Ç., 2014. Sosyal Proje Geliştirme. %1 içindeANKARA: Pegem Akademi Yayınları.
Yazıcı, K., 2009. Yeni Zelanda Sosyal Bilgiler Öğretim Programı ve Bu Programın Türkiye'deki Sosyal Bilgiler Öğretim Programı İle Karşılaştırılması. Selcuk University Social Sciences Institute Journal, p. 22.
Yılmaz, M., 2008. Psikoloji. Sosyal Bilgilerin Temelleri. Hegem Publish. (Mikro Publishing), pp. 87-106.