THE ARCHETYPE OF GOD IN THE H. JAVID’S POETRY WORLD
PDF (Türkçe)

Keywords

Tanrı'nın arketipleri
doğaüstü fikirler
fikir merkezi
ontolojik yön
ahlaki biyografik yön
aksiyolojik yön The archetype of God, supernatural idea, central idea, ontological aspect, moral-biographical aspect, axiological aspect, mythopoietics

How to Cite

Xanim. (2019). THE ARCHETYPE OF GOD IN THE H. JAVID’S POETRY WORLD. JOURNAL OF AWARENESS, 4(1), 147-152. https://doi.org/10.26809/joa.4.012

Abstract

The article examines the archetype of God of the prominent representative of Azerbaijani poetry H.Javid. The focusing on the central idea and the intersection point of religious biographical acheological aspects in the writer's creativity is the main point of view.Using archetypes helps to determine the possibility of reconstruction of of the deep hidden essence of the texts. The archetype of God is involved in the "appearance" of the structural components of many works, in composition, plot, chronotype, and images system, in the artistic embodiment of the great thinker as a mighty superpower.The role as a follower of mythopoetic tradition in the 20th century Azerbaijan poetry is determined by the archetype presented by the author.

Keywords: The archetype of God, supernatural idea, central idea, ontological aspect, moral-biographical aspect, axiological aspect, mythopoietics

https://doi.org/10.26809/joa.4.012
PDF (Türkçe)

References

1. Hüseyn Cavid. Dram əsərləri. Bakı: “Lider nəşriyyat”, 2007
2. Hüseyn Cavid. Əsərləri. Beş cilddə. I-V c., Bakı: “Lider nəşriyyat”, 2005
3. Turan A. Cavidnamə. Bakı: Elm və təhsil, 2010
4. Mehdi N. Sənətin arxeologiyası. Sənətin arxitektonikası. Bakı: Qanun, 2007
5. Qarayev Y. Hüseyn Cavidin yaradıcılığı // H.Cavid. Əsərləri. Beş cilddə. Ic. Bakı: “Lider nəşriyyat”, 2005, s.7 – 24
6. Şükürlü Ə.C. Qədim türk yazılı abidələrinin dili. Bakı, 1993
7. Bəkirqızı P. Mifopoetika və XX əsr Azərbaycan ədəbiyyatının poetik strukturu. Bakı: Elm və təhsil, 2015
8. Борев Ю.Б. Эстетика. Теория литературы. Энциклопедический словарь терминов. М., 2003
9. Юнг К. Архетип и символ. М. 1991

Downloads

Download data is not yet available.