SOCIAL AND SPATIAL REFLECTION OF THE NEED FOR URBAN SECURITY: GATED COMMUNITIES
PDF (Türkçe)

Keywords

Kent
Risk Toplumu
Kentsel Güvenlik
Kentsel Suç
Kapalı Topluluklar Cities
Risk Society
Urban Security
Urban Crime
Gated Communities

How to Cite

ONUR, D. (2020). SOCIAL AND SPATIAL REFLECTION OF THE NEED FOR URBAN SECURITY: GATED COMMUNITIES. JOURNAL OF AWARENESS, 5(2), 201-212. https://doi.org/10.26809/joa.5.016

Abstract

Cities are spaces in which security and shelter needs are provided for societies. However cities have grown dramatically, become more crowded and more dense recently. This pace of urbanization has led to social phenomena such as insecurity, danger, anxiety of life quality and status anxiety becoming a problem in all the main cities. Fear of crimes caused by dense urban spaces, owercrowding and urban poverty has led to the need for spatial protection through situations such as spatial differentation and status discrimination. The new middle class of the modern world fears poverty and crime. This fear has formed gated communities in cities. The biggest factor that brings out gated communities is the need for security. The reasons such as increasing the quality of life, the desire to live together with homogeneous groups and showing the income level in the space with. The consumption elements are also considered among the needs to create a gated community. Another main reason for the formation of isolated communities, which are created by the need for urban security, is the desire to live away from urban crime.

The aim of this study is to handle the gated communities that emerged from the process of social and spatial dimensions. The subject of the study is to demonstrate that gated communities which create spatial inequality with the need for urban security, simply cover up rather than eliminate crime in cities, and that this create social inequality and injustice in cities. This study emphasizes that spatial segregation must be controlled by urban policies in order for urban security to be experienced equally in the entire city.

https://doi.org/10.26809/joa.5.016
PDF (Türkçe)

References

AKGÜN, A, (2009), La Zona (Yasak Bölge) : İktidarın Gücü Olarak Mekân, Mekân Araştırmaları, İstanbul Kültür Üniversitesi.

ALVER, K, (2010), Steril Hayatlar, Ankara: Hece Yayınları.

ARAPKİRLİOĞLU, K, YENER, Z, (2012), “Avrupa Kentsel Şartı”, İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü, Ankara.

ASLANOĞLU, R, (2000), Kent Kimlik ve Küreselleşme, Bursa: Ezgi Kitabevi.

AYTAÇ, Ö, (2007), “Kent Mekânlarının Sosyo-Kültürel Coğrafyası”, Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Sayı 2.

BALİ, R. N. (1999), Çılgın Kalabalıktan Uzakta, İstanbul: Birikim Yayınları.

BALİ, R. N, (2000), Tarz-I Hayattan Life Style’a, Yeni Seçkinler, Yeni, Mekânlar, Yeni Yaşamlar, İstanbul: İletişim Yayınları.

BAUDRILLARD, J, (2004), Tüketim Toplumu, İstanbul: Ayrıntı Yayınları

CALDERIA, (1999), “Duvarlar İnşa Etmek”, Birikim Dergisi, Sayı: 123.

CANDAŞ, E, (2007), “İstanbul’da Dışa Kapalı Konut Sitelerinin Tasarımında Güvenlik Konusunun İrdelenmesi, Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Mimarlık Bölümü

DANIŞ, D, (2005), “Zenginliğin Mekânda Yeni Yansımaları: İstanbul’da Güvenlikli Siteler”, Toplum Bilim Dergisi, Sayı: 104.

ERDER, S, (2006), Refah Toplumunda Getto, İstanbul: İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları.

FRIDIN, E, (2006), “Sosyal Ve Mekânsal Ayrışma Çerçevesinde Yeni Konutlanma Eğilimleri: Kapalı Siteler, İstanbul, Çekmeköy Örneği”, Planlama Dergisi, Sayı: 4.

FRIDIN, E, (2006), “Sosyal Ve Mekânsal Ayrışma Çerçevesinde Yeni Konutlaşma Eğilimleri: Kapalı Siteler, İstanbul-Çekmeköy Örneği, Doktora Tezi, Msgsü Fbe.

GÖNLÜGÜR, E, (2008), “Kentsel Ayrışmanın Yeni Alemet-İ Farikası Kapalı Cemaatler”, Birikim Dergisi, Sayı: 232-233.

KAYPAK, Ş, (2013), “Kentsel Güvenlik Açısından Mahallenin Önemi”, Kaysem 8 Bildiri Kitabı, Ankara: Pegem Yayınları.

KURTULUŞ, H, (2005), İstanbul’da Kapalı Yerleşmeler, Beykoz Konakları Örneği, İstanbul’da Kentsel Ayrışma, İstanbul: Bağlam Yayınları

KURTULUŞ, H, (2003), “Mekânda Billurlaşan Kentsel Kimlikler: İstanbul’da Yeni Sınıfsal Kimlikler Ve Mekânsal Ayrışmanın Bazı Boyutları”, Doğu-Batı: Kimlikler- Sayı 23

KURTULUŞ, H, (2005), Bir Ütopya Olarak Bahçeşehir, İstanbul’da Kentsel Ayrışma: Mekânsal Dönüşümde Farklı Boyutlar İçinde, İstanbul: Bağlam Yayınları

KURTULUŞ, H. (2005), “Refahın Yeni Mekânsal Temsilleri”, Mostar Dergisi, Sayı: 55

LOW, S, (2004), Behind The Gates, Life, Security Ant Pursuit Of Hapiniess İn Fortress America, Routledge, Ny

ÖNCÜ, A. (1999), “İdealinizdeki Ev Mitolojisi Kültürel Sınırları Aşarak İstanbul’a Ulaştı”, Birikim Dergisi, Sayı: 123.

ÖNCÜ, A. (2005), Mekân, Kültür, İktidar, Küreselleşen Kentlerde Yeni Kimlikler, İstanbul: İletişim Yayınları

TURNER, B, (2001), Statü, Ankara: Ütopya Yayınları.

TÜMER, Ö, (2008), “Bursa’da Kapalı Konut Yerleşmelerinin Oluşum Süreci ve Sınıflandırması”, Uludağ Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Dergisi, Sayı: 2.

UYSAL, Y, (2003), “Parçalanan Kent-Parçalanan Yaşamlar, Kentin Çeperleri”, Mimarist Dergisi, Sayı: 8

YARDIMCI, S, (2009), “Özel Güvenlik, Kent Yaşamı Ve Yönetimsellik”, Toplum ve Bilim Dergisi, Sayı: 115.

Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NoDerivatives 4.0 International License.

Copyright (c) 2020 Rating Academy Ar-Ge Yazılım Yayıncılık Eğitim Danışmanlık ve Organizasyon Ticaret Ltd. Şti

Downloads

Download data is not yet available.