A CRITICAL VIEW OF LIBERALISM IN TERMS OF CULTURAL AWARENESS
PDF (Türkçe)

Keywords

Liberalizm
Kültürel Farkındalık
Çokkültürlülük
John Rawls
Will Kymlicka. Liberalism
Cultural Awareness
Multiculturalism
John Rawls
Will Kymlicka.

How to Cite

CAN, A. (2020). A CRITICAL VIEW OF LIBERALISM IN TERMS OF CULTURAL AWARENESS. JOURNAL OF AWARENESS, 5(2), 135-146. https://doi.org/10.26809/joa.5.011

Abstract

In this study, the question of what are the contributions of contemporary liberalism in terms of cultural awareness is investigated. The subject of the study is examined through John Rawls’s theory of distributive justice and Will Kymlicka’s theory of multiculturalism, who are the important names of contemporary liberalism. In the study, concept analysis method, one of the qualitative research methods, is used. In the article, it was concluded that Rawls created awareness in terms of disadvantaged individuals and Kymlicka created awareness in terms of the rights of minority groups.

https://doi.org/10.26809/joa.5.011
PDF (Türkçe)

References

BAL, H., 2012, Demokrasinin Performans İmkanı Olarak Çoğulculuk (1), Liberal Düşünce, 17 (67), 137-171.

BARRY, B., 2002, How not to Defend Liberal Institutions, G. W. Smith (Ed.), Liberalism: Critical Concepts in Political Theory, Volume III Justice and Reason, Routledge, London and New York.

BARRY, N., 1987, On Classical Liberalism and Libertarianism, Palgrave Macmillan, New York.

BERLIN, I., 2007, İki Özgürlük Kavramı, Liberal Düşünce, 12 (45) Kış-Bahar, 59-72.

BRENNAN, J., TOMASI J., 2012, Classical Liberalism, D. Estlund (Ed.), The Oxford Handbook of Political Philosophy, Oxford University Press, Oxford, 115-133.

CAN, A., 2019, Toplulukçu Vatandaşlık Teorisinin Grup Farklılıklarına Yönelik Tutumu, Doktora Tezi, İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.

CONNOR, W., 1972, Nation-Building or Nation-Destroying?, World Politics, 24 (3), 319-355.

CONNOR, W., 1994, Ethnonationalism: The Quest for Understanding, Princeton University Press, Princeton.

CONWAY, D., 1995, Classical Liberalism: The Unvanquished Ideal, Macmillan Press, London.

ERDAĞ, R., 2013, John Rawls'un Mükemmel Toplum Düşüncesi: Eleştirel Bir Bakış, Kastamonu Üniversitesi İİBF Dergisi, 2 (2), 35-41.

ERDOĞAN, M., 2009, Liberalizmin Tarihi ve Felsefi Temelleri, Eskiyeni, 15 (Sonbahar), 5-17.

HAKLI, S. Z., 2017, Özgür Toplumda Birey ve Cemaat, Liberte Yayınları, Ankara.

KARAGÖZ, Y., 2002, Liberal Öğretide Adalet, Hak ve Özgürlük, C. Ü. Sosyal Bilimler Dergisi, 26 (Aralık), 267-295.

KOCAOĞLU, M. ve ALTUNDAL, U., 2017, Siyasal Liberalizmde Birey İmgesi: Eleştirel Bir Bakış, Birey ve Toplum, 7 (13), 59-78.

KOCAOĞLU, M., 2015, John Rawls Adalet Teorisi ve Temel Kavramları, İmaj Yayınevi, Ankara.

KUKATHAS, C., 1992, Are There Any Cultural Rights?, Political Theory, 20 (1), 105-139.

KUKATHAS, C., 2003, The Liberal Archipelago: A Theory of Diversity and Freedom, Oxford University Press, New York.

KUYURTAR, E., 2004, Haklar, Liberal Düşünce, Bahar.

KYMLICKA, W., 1989, Liberal Individualism and Liberal Neutrality, Ethics, 99 (4), 883-905.

KYMLICKA, W., 1991, Liberalism, Community, and Culture, Clarendon Press, Oxford.

KYMLICKA, W., 1998, Çokkültürlü Yurttaşlık Azınlık Haklarının Liberal Teorisi, Ayrıntı Yayınları, İstanbul.

KYMLICKA, W., 2012, Çok Kültürlülük: Başarı, Başarısızlık ve Gelecek, F. Öztürk (çev.), İÜHFM, LXX (2), 297-332.

LOMASKY, L., 2007, İki Liberalizm Anlayışı, Liberal Düşünce, 12 (45) Kış-Bahar, 27-58.

MARSHALL, T. H., 2006, Yurttaşlık ve Toplumsal Sınıflar, Bilgi Üniversitesi Yayınları, İstanbul.

NICHOLSON, J. D. et al., 1994, Survey of Selected Research on Values, Work Beliefs, and Socioeconomic Attitudes, Dan Voich, Jr. and Lee P. Stepina (Eds.), Cross-Cultural Analysis of Values and Political Economy Issues, Greenwood Publishing Group, Westport, 19-39.

O’CONNOR, J. S., ROBINSON G., 2008, Liberalism, Citizenship and the Welfare State, Van Oorschot et al. (Eds.), Culture and Welfare State Values and Social Policy in Comparative Perspective, Edward Elgar Publishing, Northampton, 29-50.

RAWLS, J., 2009, A Theory of Justice: Original Edition, Belknap Press, London.

SANDEL, M. J., 2013, Adalet Yapılması Gereken Doğru Şey Nedir?, BigBang Yayınları, Ankara.

SANDEL, M. J., 2014, Liberalizm ve Adaletin Sınırları, Dost Kitabevi Yayınları, Ankara.

SIĞRI, Ü. ve TIĞLI M., 2006, Hofstede'nin "Belirsizlikten Kaçınma" Kültürel Boyutunun Yönetsel-Örgütsel Süreçlere ve Pazarlama Açısından Tüketici Davranışlarına Etkisi, Marmara Üniversitesi İİBF Dergisi, XXI (1), 327-342.

TOMASI, J., 2001, Liberalism Beyond Justice: Citizens, Society, and the Boundaries of Political Theory, Princeton University Press, Princeton.

TÜZEN, A., 2017, Liberal Öğretinin Komüniteryan Eleştirisi, Mavi Atlas, 5 (2), 517-529.

USLU, C., 2012, Liberal Farklılık Teorisinin İki Örneği Kymlicka ve Kukathas, Çolak, Y. (Ed.), Muhafazakar Düşünce Dergisi: Birey, 8 (32), Nisan-Mayıs-Haziran, 75-105.

YAYLA, A,. 1999, Adalet Teorilerine Bir Bakış, Yayla, A. (Ed.), Sosyal ve Siyasal Teori Seçme Yazılar, Siyasal Kitabevi, Ankara, 331-349.

Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NoDerivatives 4.0 International License.

Copyright (c) 2020 Rating Academy Ar-Ge Yazılım Yayıncılık Eğitim Danışmanlık ve Organizasyon Ticaret Ltd. Şti

Downloads

Download data is not yet available.